SVENSK NORGEHISTORIA

Ber­gens fi­nas­te ho­tell kal­lar in topp­kre­a­tö­rer från Stock­holm.

Plaza Deco - - Iframkant -

N är ex­klu­si­va ho­tel­let Vil­la Ter­mi­nus i Ber­gen, Nor­ge, ny­li­gen fick en an­sikts­lyft­ning vän­de sig äga­ren De Ber­gens­ke till svens­ka Claes­son Ko­i­visto Ru­ne för in­red­nings­ar­ki­tek­tu­ren. Det 250 år gam­la hu­set upp­för­des ur­sprung­li­gen av köp­man­nen Zan­der Kaae till för­mån för ” äld­re och treng­an­de”. Fram till 2012 då det för­vär­va­des av De Ber­gens­ke ha­de hu­set i hjär­tat av Ber­gen va­rit bland an­nat flyk­ting­bo­stad, äldre­bo­en­de och stu­dent­hem. Vil­la Ter­mi­nus ri­ta­des av den norsk- tys­ka ar­ki­tek­ten Jo­han Jo­achim Reich­born i sen­ba­rock stil med lig­gan­de pa­nel. Hu­set har två flyg­lar. I dag finns här 18 uni­ka ho­tell­rum med vinklar och vrår, bib­li­o­tek och lounge.

Claes­son Ko­i­visto Ru­ne har lagt ton­vik­ten vid nor­disk de­sign, bå­de ny och 1900- tals­de­sign, hand­ploc­kad från an­tik­vi­tets- ­ hand­la­re.

– Bygg­na­den be­rät­tar sin egen histo­ria och in­te­ri­ö­ren be­rät­tar histo­ri­er från oli­ka ti­der, kom­men­te­rar ar­ki­tek­ter­na.

Nog finns det histo­ria om bygg­na­den – även om den nu är ­spa­rad och ut­förd av svens­ka topp­namn. Helt ny­li­gen pre­sen­te­ra­des en ny bok om ho­tel­let av stjärn­form­gi­va­ren Hen­rik ­Nygren – med fo­to­gra­fi­er av mäs­ter­fo­to­gra­fen i äm­net, Åke E: son ­Lind­man.

De­sign från oli­ka sek­ler möts i Vil­la Ter­mi­nus.

Claes­son Ko­i­visto Ru­ne har gjort in­red­ning­en på Vil­la Ter­mi­nus, ett pro­jekt för­pac­kat i bok­form av Hen­rik Nygren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.