Ry­kan­de het!

Bro­berg & Rid­der­strå­les nya Boos­ter BBQ Grill för Rös­hults lyf­ter grill­ning­en till nya höj­der bå­de vad gäl­ler de­sign- och mat- upp­le­vel­se.

Plaza Deco - - Iframkant -

per­fekt aku­stik

Ba­kom en luc­ka på bak­si­dan sit­ter hjär­tat i Boos­ter BBQ Grill. Två akus­tis­ka ele­ment ar­be­tar sym­met­riskt och pro­du­ce­rar in­fraljud som ac­ce­le­re­rar för­brän­ning­en i glöd­bäd­den ef­ter vald vo­lym. Mind­re res­ter från as­kan sam­las upp i en be­hål­la­re un­der ele­men­ten.

stäng­de jag av?

En LED- lam­pa ovan­för den gra­ve­ra­de log­gan in­di­ke­rar av- och på- lä­ge.

snyggt skydd

Det ytt­re ska­let på gril­len är helt och hål­let rost­fritt. Den per­fo­re­ra­de sek­tio­nen skyd­dar och ven­ti­le­rar de akus­tis­ka ele­men­ten sam­ti­digt som den ger gril­len ett spän­nan­de ut­tryck.

eld ut­an rök

Un­der grill­gall­ret med det prak­tis­ka hand­ta­get lig­ger kol­bäd­den. Med hjälp av in­fralju­det tänds gril­len upp till en per­fekt glöd på cir­ka 5- 7 mi­nu­ter. Med en to­tal för­brän­nings­funk­tion mi­ni­me­ras ock­så den rök som bru­kar upp­stå vid kol­grill­ning. Det­sam­ma gäl­ler då fett drop­par ner på kol­bäd­den och ef­fek­tivt leds bort istäl­let för att flam­ma upp.

schysst ratt

Funk­tion och reg­lage kan jäm­fö­ras med en för­stär­ka­re. Man re­gle­rar vär­men med en "vo­lym­ratt" som styr in­fralju­det un­der kol­bäd­den. Så stäng­er man även av och på gril­len. Ef­ter den snab­ba upp­värm­ning­en be­stäm­mer man med vil­ken in­ten­si­tet ko­let ska brin­na be­ro­en­de på vad som la­gas el­ler om man vill dra ner vo­ly­men och "spa­ra" glö­den till se­na­re, till ex­em­pel mel­lan för- och hu­vud­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.