STRANDAD I ZÜRICH

Plaza Deco - - Iframkant -

S chwei­zis­ka Zürich är för många kanske mest sy­no­nymt med alp­re­sor. Fler bor­de i så fall upp­täc­ka de många fan­tas­tiskt fi­na fri­lufts­ba­den. De cen­tra­la bad­bu­rar­na där folk hop­par i och föl­jer ström­men till fär­dens obarm­här­ti­ga och ab­rup­ta slut är en upp­le­vel­se, pre­cis som de ut­smyc­ka­de ju­gend­bad­hu­sen där bad­vatt­net är mer stil­la.

Strand­ba­den längs bå­da si­dor­na av Zu­rich­sjön är all­ra mest vär­da att hyl­las – fram­för allt pär­lan Ti­e­fen­brun­nen, Jo­sef Schützs, Ot­to Dürrs och Hans Nuss­bau­mers här­ligt funk­tio­na­lis­tis­ka ska­pel­se från fem­ti­o­ta­let. En bit in i den öpp­na park­mil­jön från vatt­net och det ar­ki­tektri­ta­de hopp­tor­net sett står läng­or av trä på rad. De rym­mer spa­ti­ö­sa om­kläd­nings­rum och sol­ter­ras­ser. Till­sam­mans med de kre­a­ti­va be­tong­svam­par­na i en­trén är de skyd­dat kul­tur­arv. På plat­sen finns grill, re­stau­rang och en strid ström av livsnju­tan­de män­ni­skor.

Svamp­skog i be­tong vid Ti­e­fen­brun­nens en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.