Skar­pa bå­gar

Plaza Deco - - Iframkant -

Den mångsidi­ga frans­ka in­du­stri­de­sig­nern och ar­ki­tek­ten Ma­ta­li Cras­set hit­tar in­tel­li­gen­ta och okon­ven­tio­nel­la lös­ning­ar för var­dag­li­ga fö­re­mål. Som när hon nu de­sig­nat glas­ö­gon för bel­gis­ka Theo. I kol­lek­tio­nen ” Wi­de Open” in­går tolv mo­del­ler, namn­giv­na ef­ter oli­ka ka­rak­tärs­drag: ” es­pres­sif” ( ut­trycks­full), "re­bel­le" ( re­bel­lisk) och "spon­tané" ( spon­tan), som för att på­min­na om hur myc­ket ett par glas­ö­gon kan bi­dra med till bä­ra­rens per­son­lig­het. Cras­sets djär­va och färg­star­ka form ( 46 oli­ka färg­kom­bi­na­tio­ner!) full­än­das av The­os fo­kus på kom­fort och an­vänd­bar­het. Även den Lon­don- ba­se­ra­de ar­ki­tek­ten och de­sig­nern Ron Arad, känd för stor­ska­li­ga pro­jekt som de­sign­musé­et i Is­ra­el, lå­ter kre­a­ti­vi­te­ten flö­da i glas­ö­gon- sam­ar­be­tet med pq fram­es. Arads bå­gar upp­lö­ser grän­sen mel­lan glas­ö­gon och de­sign, med en vi­sion om lätt­het och pass­form. Med hjälp av la­ser­tek­nik ( SLS) kan he­la glas­ö­gon­bå­gen gö­ras i ett styc­ke, istäl­let för att små kom­po­nen­ter sätts ihop. Re­sul­ta­tet blir fu­tu­ris­tiskt och söm­löst, själv­klart ut­fört i 3D.

Bå­gar av Ma­ta­li Cras­set ( överst) och Ron Arad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.