filt­fros­sa

Plaza Deco - - Iframkant -

Med konst­när­li­ga am­bi­tio­ner, högs­ta kva­li­tet och en im­po­ne­ran­de tra­di­tion att lu­ta sig mot så gör mo­de­hu­set Her­mès nu allt stör­re av­tryck i hem­in­red­ning­ar­na. Nyss knoc­ka­des vi av en kash­mir­filt!

Med stark färg och kon­kret form som stic­ker ut ham­na­de den syd­ko­re­ans­ka konst­nä­ren Seul­gi Le­es fil­tar och mat­tor för Her­mès Ho­me högt upp på vår öns­ke­lis­ta ef­ter Mi­la­no­mäs­san. I kash­mir­fil­ten möts tra­di­tio­nell ko­re­ansk nu­bi- tek­nik och djär­va mo­der­na färg­fält. Fram­hävd av de vit­kal­ka­de te­gel­väg­gar­na, det ter­ra­kot­ta­fär­ga­de te­gel­gol­vet och det dra­ma­tis­ka lju­set i ut­ställ­nings­lo­ka­len fram­stod in­tryc­ket när­mast som sakralt. Lee är verk­sam som konst­när i Frank­ri­ke se­dan nit­ti­o­ta­let.

Her­mès Ho­mes kol­lek­tion 2017- 18 bjöd i öv­rigt på tyd­li­ga kopp­ling­ar till det an­ri­ka frans­ka fö­re­ta­gets ur­sprung som sa­del­till­ver­ka­re med de­tal­jer i lä­der som sam­man­hål­lan­de röd tråd.

Kon­kret filt av Seul­gi Lee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.