Flör­ti­ga möns­ter

Plaza Deco - - Iframkant -

Mi­la­no­mäs­sans he­tas­te lan­se­ring? En av dem var kom­bi­na­tio­nen med brit­tis­ka in­red­nings­fö­re­ta­get Kirk­by de­sign och Lon­don- ba­se­ra­de möns­ter­mäs­tar­na Eley Kishi­mo­to. I kol­lek­tio­nen ses tex­tili­er, ta­pe­ter och kud­dar. De gra­fis­ka mönst­re­na flir­tar iv­rigt och lyc­kat med bå­de sex­tio- och åt­ti­o­tal i en lek­full och lyx­ig ­bland­ning.

Eley Kishi­mo­to som se­dan star­ten i bör­jan på nit­ti­o­ta­let ver­kar ef­ter mot­tot ” print the world” gjor­de sig ini­ti­alt kän­da med möns­ter till kol­lek­tio­ner för mo­de­hus som Marc Jacobs och Alex­an­der McQu­een. Se­na­re lan­se­ra­des ett eget kläd­mär­ke och så små­ning­om även ta­pe­ter och möb­ler. De äk­ta ma­kar­na Mark Eley och Wa­ka­ko Kishi­mo­to har ti­di­ga­re även sam­ar­be­tat med bland an­nat sko­fö­re­ta­get Vans och elekt­ro­nik­fö­re­ta­get Mo­to­ro­la.

Kirk­by de­sign och Eley Kishi­mo­to mat­char varand­ra per­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.