5. Mix­max­a­de möns­ter

Plaza Deco - - Iframkant -

På Pa­laz­zo Cle­ri­ci vi­sa­des en möns­ter­mix som var ett re­sul­tat av en works­hop som hand­la­de om un­der­sök­nings­fa­sen i en de­sign­pro­cess, sna­ra­re än att kom­ma fram till en fär­dig pro­dukt. Ne­der­länds­ka En­vi­sions och spans­ka träpro­du­cen­ten Fin­sa stod ba­kom.

Den upp­märk­sam­ma­de de­signstu­di­on Di­mo­re Stu­di­os vi­sa­de den ena av si­na ut­ställ­ning­ar i en 1800- talslä­gen­het i stads­de­len Bre­ra. Be­sö­kar­na möt­tes av en en­tré hel­kaklad i ett möns­ter in­spi­re­rat av ori­ga­mi. Läng­re in an­vän­de de sig av stör­re möns­ter för...

Ovan: På Mar­ni Playground gjor­de Mar­ni en ny­tolk­ning av den klas­sis­ka lek­plat­sen som fond för lan­se­ring­en av sin nya kol­lek­tion ute­möb­ler. Kol­lek­tio­nen är till­ver­kad av må­lat trä, me­tall och pvc- rep i sam­ar­be­te med kvinn­li­ga konst­nä­rer och hant­ver­ka­re...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.