T dlos form­forenkl ng

Den ns­ke form­gi­va­ren Kaj Franck var långt fö­re sin tid. Und­ra på att hans de­sign i se­ri­er som Te­e­ma och Kar­tio är så om­tyckt än idag.

Plaza Deco - - Ikon - TEXT AN­DERS BERG­MARK

Kaj Francks epok­gö­ran­de kar­rär på Ara­bi­as pors­lins­fa­brik bör­jar med ett skämt. På en kräft­ski­va hem­ma hos tex­til­konst­nä­ren Do­ra Jung som­ma­ren 1945 del­tar han i en rodd­täv­ling med någ­ra and­ra gäs­ter. Ef­teråt no­te­rar pors­lins­fa­bri­kens chef Kurt Ek­holm att Kaj Franck bor­de ar­be­ta med ke­ra­mik ef­tersom hans båt ba­ra går runt runt när han ror. Franck tac­kar ja till in­vi­ten och eta­ble­rar på någ­ra år helt nya idéer kring pors­lins­ser­vi­ser.

Att Franck skul­le bli form­gi­va­re låg som det bru­kar he­ta i kor­ten. Mo­dern Genéviè­ve var ut­bil­dad mö­bel­ri­ta­re och hans mor­far var Jac Ah­ren­berg, ar­ki­tekt ut­bil­dad på Konsta­ka­de­mi­en i Stock­holm och en av Ara­bi­as förs­ta form­gi­va­re. Själv stu­de­ra­de han möbel­de­sign på Konst­in­dust­ri­el­la hög- sko­lan i Helsing­fors. Un­der stu­di­e­ti­den be­sök­te han Stock­holms­ut­ställ­ning­en 1930 där funk­tio­na­lis­men slog ige­nom i Nor­den, men det var först ef­ter krigs­slu­tet som han tog till sig dess ide­al.

Fram till 1945 ha­de Franck bli­vit känd för ro­man­tis­ka in­red­ningsty­ger och mönst­ra­de stopp­möb­ler. Men åren som in­kal­lad un­der kri­get väc­ker hans so­ci­a­la med­ve­tan­de. När Fin­land ska byg­gas upp ef­ter krigs­slu­tet blir Kaj Franck le­dan­de i strä­van­det ef­ter att för­nya se­ri­e­till­verk­ning­en av funk­tio­nel­la och bil­li­ga var­dags­före­mål ge­nom att an­vän­da enk­la, tyd­li­ga for­mer och av­stå från de­ko­ra­tion – helt i en­lig­het med funk­tio­na­lis­mens prin­ci­per.

1946 del­tar han i en de­sign­täv­ling ar­ran­ge­rad av Iit­ta­la glas­bruk och vin­ner and­ra och tred­je pris. Två år se­na­re kom­mer se­ri­en Tu­pa, där fram­förallt dricks­gla­sen re­pre­sen­te­rar en de­sign som ska bli cen­tral i hans se­na­re pro­duk­tion.

År 1948, när bo­stads­kri­sen i Fin­land är som svå­rast, bör­jar Franck ri­ta på en pors­lins­se­rie för ny­bygg­da bo­stä­der. I se­ri­en, som får nam­net Kil­ta och lan­se­ras av Ara­bia i bör­jan av 1950- ta­let, ut­veck­lar Kaj Franck det mi­ni­ma­lis­tis­ka form­språk som le­ver vi­da­re i da­gens se­rie Te­e­ma. Kil­ta in­ne­hål-

ler ba­ra det vik­ti­gas­te och de­lar­na kan dess­utom in­te ba­ra an­vän­das för ser­ve­ring ut­an ock­så för till­red­ning och lag­ring. De är lät­ta att dis­ka och kan stap­las, vil­ket är en re­vo­lu­tion i en tid när ser­vi­ser ska ha bå­de så myc­ket de­ko­ra­tion och så många de­lar som möj­ligt.

Se­dan dess har fär­ger och de­lar kom­mit och gått. Men med si­na av­ska­la­de geo­met­ris­ka for­mer är de­sig­nen full­stän­digt ak­tu­ell än idag, över 60 år se­na­re.

Även som de­sign­te­o­re­ti­ker och ide­o­log var Kaj Franck långt fö­re sin tid. Re­dan på 1960- ta­let kri­ti­se­rar han de­sign som själ­vän­da­mål, upp­märk­sam­mar det väx­an­de pro­ble­met med av­fall från in­du­strin och fö­re­språ­kar åter­vin­ning av ma­te­ri­al.

Un­der he­la sin kar­riär ska­pa­de Kaj Franck bå­de ut­trycks­fullt konst­glas och av­ska­la­de bruks­före­mål. Ka­ra en Krem­ls kloc­kor för glas­bru­ket Nu­u­ta­jär­vi, till­ver­kad på 60- ta­let, sål­des på Bu­kowskis för35 000 kr.

Kaj Francks strä­van ef­ter för­enk­ling är ald­rig så tyd­lig som i hans su­ve­rä­na drick­glas. Idag går de un­der nam­net Kar­tio. Pors­lins­se­ri­en Te­e­ma är fort­fa­ran­de i högs­ta grad ak­tu­ell, trots att de­sig­nen har drygt 60 år på nac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.