Ita­lia mi amo­re!

Plaza Deco - - Ledare - RI­KARD LIND Chefre­dak­tör

J ag äls­kar Italien. Jag äls­kar den se­ri­o­si­tet och in­le­vel­se med vil­ken ge­me­ne ita­li­e­na­re bå­de dis­ku­te­rar och prak­ti­se­rar livsnöd­vän­dig­he­ter som mo­de, sport, mat, de­sign och allsköns este­tis­ka fö­re­koms­ter. Min snudd på livs­långa kär­lek till Italien är tätt sam­man­flä­tad, in­te minst, med de­sig­nen. En av mi­na ti­di­gas­te re­sor dit sked­de tack va­re just de­sign. Det var en smått fa­sans­full upp­le­vel­se. Jag var ny­ba­kad fri­lans­skri­bent, en spo­ling, som dock när­de ett stort gil­lan­de av Memp­his­grup­pens ar­be­ten, ur ett rent ut­se­en­de­mäs­sigt per­spek­tiv för­stås. In­tel­lek­tu­el­la un­der­ström­mar var fort­fa­ran­de fjär � - ran mig. På nå­got sätt, via en mel­lan­hand som tyck­te att det här var en bra idé, ord­na­des ett mö­te mel­lan mig och Ales­sandro Men­di­ni, ar­ran­ge­rat i Mi­la­no. Men­di­ni, den­ne grå emi­nens, den­ne in­tel­lek­tu­el­le gi­gant på ena si­dan bor­det och mitte­mot ho­nom en spo­ling, för färsk för den här ni­vån för­stås. Jag minns rum­met som li­tet och fat­tigt på luft. Men Men­di­ni var vän­lig­he­ten själv. Kanske märk­te han att mitt in­tres­se var ge­nu­int.

Ales­sandro Men­di­ni har ge­nom åren va­rit tätt li­e­rad med Ales­si och är en oum­bär­lig väg­vi­sa­re un­der fö­re­ta­gets för­vand­lan­de re­sa, från kom­pe­tent me­ka­nisk verk­stad till en sprud­lan­de in­ter­na­tio­nell de­sign­fa­brik.

När vi nu hör­de att Ales­si ha­de ta­git sig an upp­gif­ten att fram­stäl­la en li­ten tryf­fel­hy­vel med sed­van­lig se­ri­o­si­tet – tryf­fel­ex­per­ter kal­la­des in, mäs­terkoc­kar, och 15 av värl­dens mest fram­stå­en­de ar­ki­tek­ter och form­gi­va­re och works­hops ar­ran­ge­ra­des, och li­te mer än två år dis­ku­te­ra­des det och tes­ta­des det – var vi na­tur­ligt­vis tvung­na att släp­pa det vi ha­de för hän­der­na och ge­nast be­ge oss till Cru­si­nal­lo i Pi­e­mon­te. Tred­je ge­ne­ra­tio­nens Al­ber­to Ales­si pratar på ett sätt som jag har lärt mig att kän­na igen, med stolt­het och i konst­när­li­ga ter­mer om fö­re­ta­get men med öd­mjuk­het om sin egen be­ty­del­se.

Vi har be­slu­tat oss för att äg­na näs­tan he­la det här num­ret åt lan­det som på en kar­ta kan miss­tas för en stö­vel.

Italien är adeln in­om de­sig­nens värld. Basta. Där finns ett fan­tas­tiskt arv av bå­de hant­verks­skick­lig­het och in­no­va­tio­ner att fal­la till­ba­ka på. Möjligen kom­mer de vas­sas­te nya ut­kas­ten of­ta­re nå­gon an­nan­stans ifrån i dag. Men ita­li­ens­ka pro­du­cen­ter vi­sar att käns­lan för kva­li­tet, kom­fort, stil, skön­het och kre­a­ti­vi­tet fort­fa­ran­de finns där i im­po­ne­ran­de hög ut­sträck­ning.

Du gis­sa­de det – vi äls­kar Italien!

» Italien är adeln in­om de­sig­nens värld. Basta. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.