An­ti­bes, mon amour.

Lot­ta De Vis­scher, vd på Ma­ze In­te­ri­or, in­spi­re­ras av de sto­ra ­histo­rie­be­rät­tar­na ­– från Gra­ham Gree­ne till F. Scott Fitz­ge­rald.

Plaza Deco - - I Framkant -

M aze In­te­ri­or har eta­ble­rat sig i Sve­ri­ge och le­tar sig sak­ta ut i värl­den med sin re­na de­sign. Lot­ta De Vis­scher, vd, blic­kar nu mot Ja­pan ef­ter att ha satt Ma­ze på de­signkar­tan i Eu­ro­pa, fram­för allt i Frank­ri­ke, ett land som lig­ger hen­ne ex­tra nä­ra. När Pla­za De­co stäl­ler den en­ga­ge­ra­de vd: n mot den kre­a­ti­va väg­gen åter­kom­mer hon till fram­förallt eu­ro­pe­is­ka in­spi­ra­tions­käl­lor, helst kring Me­del­ha­vets blå vat­ten.

Många av Ma­ze In­te­ri­ors eg­na pro­duk­ter kän­ne­teck­nas av en klu­rig­het och skan­di­na­visk ren­het, men ock­så av fa­sci­ne­ran­de sto­ry­tel­ling. Hyll­sy­ste­met Pyt­ha­go­ras döpt ef­ter den an­ti­ke ma­te­ma­ti­kern är ett bra – el­ler för att in­te sä­ga ett bä­ran­de – ex­em­pel. Hyl­lan är en geo­met­risk histo­ria som för­e­nar ma­te­ma­tik och es­te­tik, vil­ket ju är de två giv­na pe­lar­na för var­je de­sig­ner och ar­ki­tekt. Nam­net Pyt­ha­go­ras för­stär­ker hyl­lans sto­ry­tel­ling. Men så gil­lar ock­så bok- och film­äls­ka­ren Lot­ta De Vis­scher de klas­sis­ka histo­rie­be­rät­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.