BÄST JUST NU

Plaza Deco - - I Framkant -

Ho­tell

– Hô­tel Bel­les Ri­ves i Ju­an­les- Pins, An­ti­bes, Cô­te d'Azur, Frank­ri­ke. Fram­förallt för dess histo­ria som privat vil­la åt pa­ret Fitz­ge­ralds. Tänk al­la fes­ter för­fat­ta­ren Scott och Zel­da ha­de där på tju­go­ta­let. Det var den för­lo­ra­de ge­ne­ra­tio­nens sto­re sti­list. F. Scott Fitz­ge­rald sat­te tren­den när han och hust­run Zel­da, även hon för­fat­ta­re, pac­ka­de väs­kor­na 1925 för att in­ta den frans­ka ri­vi­e­ran. Det var här, i Vil­la Saint- Lou­is, han skrev sitt mäs­ter­verk Nat­ten är ljuv, och pa­rets fes­ter var mäs­ter­styc­ken de ock­så. Här dök de i Me­del­ha­vet och gäs­ter­na dök gär­na ned i cham­pagne­gla­sen – Pi­cas­so, Va­len­ti­no, He­ming­way, Che­va­li­er. Här fick han in­spi­ra­tion att någ­ra år senare skri­va pär­lan i sin ut­giv­ning, Den sto­re Gats­by.

Bygg­nad i värl­den som in­spi­re­rar dig

– Kant­boll mel­lan Gug­gen­heim Bil­bao och Ta­te Mo­dern.

In­red­ning

– I prin­cip allt ri­tat av Ei­leen Gray, en av de mest in­fly­tel­se­ri­ka pro­fi­ler­na in­om rö­rel­sen In­ter­na­tio­nal Sty­le, un­der förs­ta hälf­ten av 1900- ta­let. Pre­cis som pa­ret Fitz­ge­ralds är Ei­leen Gray starkt för­knip­pad med Pa­ris – där hon dog 1976 – men ock­så med den frans­ka ri­vi­e­ran. På mö­belsi­dan blev hon känd för bland an­nat Bi­ben­dum- få­töl­jen och bor­det E- 1027.

Tv- se­rie el­ler film

– Den tred­je man­nen med Or­son Wel­les från 1949. Jag såg den förs­ta gång­en när jag var nio år och har se­dan dess sett den över tio gång­er. En helt unik, vac­ker och sug­gestiv film som ut­spe­lar sig i ett sön­der­bom­bat Wi­en. Den­na brit­tis­ka film no­ir sig­ne­rad re­gis­sö­ren Ca­rol Reed med ma­nus av själ­vas­te Gra­ham Gree­ne är in­te ba­ra en enig­ma­tisk thriller. Fil­men är en stilstu­die som på­ver­kat många, även de­sign­värl­den.

Bok

– Tage Da­ni­els­sons Pa­ket. Den­na sam­lingsvo­lym på 598 si­dor är hu­mor och sunt för­nuft i en trev­lig för­pack­ning och sam­man­fat­tar iko­nens gär­ning. Prakt­ver­ket in­ne­hål­ler Bok, 1963, Sa­gor för barn över 18 år, 1964, Po­stil­la, 1965, Gral­li­ma­tik, 1966, Sam­la­de dik­ter, 1967, Ty­per, 1970. Tage Da­ni­els­son var folk­hem­mets re­näs­sans­män­ni­ska – för­fat­ta­re, po­et, film­re­gis­sör, ko­mi­ker och skå­de­spe­la­re. Kort sagt, en in­spi­ra­tör och varmt mänsk­lig.

Konst­när

– Det får bli Mark Rot­h­ko och Ni­co­las de Staël, och oer­hört svårt att väl­ja mel­lan de här två konst­nä­rer­na. Den rysk­frans­ka må­la­ren Ni­co­las de Staël dog i An­ti­bes ef­ter ett liv i de sug­ges­ti­va fär­ger­nas och for­mer­nas tjänst. Mark Rot­h­ko var en le­dan­de kre­a­tiv ge­stalt in­om den spän­nan­de ström­ning­en ab­strakt ex­pres­sio­nism.

Re­stau­rang

– Här i Sve­ri­ge är va­let gi­vet, Stu­re­hof. I Pa­ris blir det Chez Ja­nou på Rue Ro­ger Verlom­me. Hem­ma i lä­gen­he­ten på Ös­ter­malm, en rosé­pro­me­nad från Stu­re­hof, har Lot­ta De Vis­scher fle­ra me­ny­er in­ra­ma­de från den La Cou­po­le- dof­tan­de kro­gen vid Stu­re­plan. Men så är de ock­så konst­verk av de­sig­nern Jo­han Pet­ter­son och för­fat­ta­ren Pe­ter Kihl­gård.

I höst är Ma­ze ak­tu­el­la med sin po­pu­lä­ra för­va­ring Now, vil­ken kom­mer i nya stor­le­kar och ku­lö­rer. Now släpps på Formex, Oslo De­sign Fair och Mai­son& Ob­jet i Pa­ris. De­sign av Lou­i­se He­der­ström.

Klas­si­kern Pyt­ha­go­ras är en hyl­lad hyl­la sig­ne­rad de­sig­nern Gustav Rosén. Var­je kon­sol­par kan vri­das, vän­das och vinklas ef­ter be­hov.

Ta­te Mo­dern.

Bi­ben­dum- få­töl­jen.

Ni­co­las de Staël.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.