Unikt ur­sprung

Plaza Deco - - I Framkant -

H an ställ­de ut på Fo­to­gra­fis­ka med ut­ställ­ning­en

Be­fo­re They Pass Away. Nu är den världs­be­röm­de bild­konst­nä­ren med sitt sä­reg­na ka­me­raö­ga för ur­sprungs­be­folk­ning­ar till­ba­ka – men den här gång­en i Slett­volls in­red­nings­bu­ti­ker. – Jag av­skyr ky­la, men än­då dras jag till den, sä­ger fo­to­gra­fen Jim­my Nel­son vid ett blixt­be­sök i Sve­ri­ge.

Han har va­rit på re­san­de fot se­dan ton­å­ren. Vid 17 års ål­der gav han sig iväg en­sam till Ti­bet ut­rus­tad med en res­väs­ka full av dröm­mar om att hit­ta hem – och med sin ka­me­ra. Res­ten är, som det he­ter, fo­to­histo­ria, nu ock­så in­red­nings­di­to. I höst stäl­ler Nel­son för förs­ta gång­en ut si­na verk ut­an­för den tra­di­tio­nel­la konst- och gal­le­ri­värl­den varav ett fo­to säljs ex­klu­sivt hos den nors­ka in­red­nings­ked­jan.

Även det fo­tot bott­nar i en ex­o­tisk re­sa. Den här gång­en res­te Jim­my Nel­son med familjen Slett­voll, vars mö­bel­fi­lo­so­fi bott­nar i det nor­dis­ka kli­ma­tet, där­ibland ky­lan. Pas­sio­nen för det ur­sprung­li­ga har de ock­så ge­men­samt. Slett­volls möb­ler präglas av na­tu­ren kring fö­re­ta­gets fa­brik i Stran­da i Nor­ge.

Jim­my Nel­son har fång­at mö­bel­pro­du­cen­ten Slett­volls iden­ti­tet med sin ka­me­ra – den nor­dis­ka ky­lan men ock­så be­ho­vet av vär­me.

Jim­my Nel­son har ti­di­ga­re ställt ut på Fo­to­gra­fis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.