Fi­lo­so­fen från Fis­kars

För An­trei Har­ti­ka­i­nen är trä ing­et ma­te­ri­al, det är en fi­lo­so­fi, ett sätt att le­va.

Plaza Deco - - I Framkant -

F is­kars by är in­te i förs­ta hand en by, ut­an en hel värld av hant­ver­ka­re, de­sig­ner och konst­nä­rer. En av dem är An­trei Har­ti­ka­i­nen.

– Att le­va och bo i Fis­kars är verkligen trev­ligt. Jag vet ing­et bätt­re stäl­le för de­sig­ner, form­gi­va­re och bild­konst­nä­rer. Sa­m­ar­be­tet mel­lan kre­a­tö­rer över grän­ser­na fun­ge­rar så en­kelt, bå­de vad gäl­ler tek­nik och ma­te­ri­al. Det är en le­van­de li­ten by, med fan­tas­tisk na­tur all­de­les ut­an­för fönst­ret.

Byn i land­ska­pet Ny­land vid Fins­ka vi­kens nor­ra kust har for­mats kring de­sign­fö­re­ta­get Fis­kars, i dag fram­för allt världs­be­römt för sin iko­nis­ka, Orang­ea-sax som nu fi­rar 50-års­ju­bi­le­um. Men det finns så myc­ket mer att fi­ra här i byn med dess 600 kre­a­ti­va in­vå­na­re, byn som präg­lats så av sitt stor­fö­re­tag, en gång grun­dat som Fis­kars bruk år 1649 av hol­län­da­ren Pe­ter Thor­wös­te. Till att bör­ja med kan man fi­ra byns me­tall­histo­ria. Det är ju här Fin­lands förs­ta fin­smed­ja för kni­var och sax­ar an­la­des 1830 och sex år senare lan­dets förs­ta me­ka­nis­ka verk­stad. De­sign är en del av byns dna. Li­te i skymun­dan av all me­tall trä­der ett an­nat ma­te­ri­al fram – trä. Och här har byn en ung mäs­ta­re som när­mast kan be­skri­vas som trä­ets egen fi­lo­sof, An­trei Har­ti­ka­i­nen.

– Som ma­te­ri­al kan trä va­ra nå­got all­dag­ligt men i de rät­ta hän­der­na nå­got ex­tra­or­di­närt. Om du in­te har kun­skap om och för­stå­el­se för ma­te­ri­a­let kan du in­te få fram det där all­de­les spe­ci­el­la med trä, dess fi­nas­te aspek­ter. Det är en lång kre­a­tiv pro­cess in­nan man hit­tar nya sätt att an­vän­da trä­ets möj­lig­he­ter.

An­trei Har­ti­ka­i­nen, 25 år, är mö­bel­mäs­ta­re med ex­a­men som bå­de trä­hant­ver­ka­re och mö­belsnic­ka­re, bo­en­de i Fis­kars by där han ar­be­tar för det fins­ka de­sign­fö­re­ta­get Ni­ka­ri Oy. Sam­ti­digt ut­veck­lar han si­na eg­na form­giv­nings­pro­jekt. Ma­te­ri­al? Trä, såklart.

– Jag åter­kom­mer of­ta till lönn­trä, som är för­hål­lan­de­vist hårt och starkt. Det gör att skö­ra och fin­käns­li­ga for­mer in­te går sön­der jäm­fört med mju­ka­re träslag. Dess­utom kan jag väl­ja en ljus färg el­ler en mör­ka­re brun ton och en grö­na­re kärn­ved från lön­nen.

Trä – det­ta le­van­de ma­te­ri­al som an­das och får nytt liv, även ef­ter det har bli­vit till en stol. Kanske är det just trä­ets or­ga­nis­ka di­men­sion som fått An­trei att se på ma­te­ri­a­let med si­na fi­lo­so­fis­ka ögon. Kanske är det helt en­kelt hans lägg­ning, som en bland­ning mel­lan finsk si­su och asi­a­tisk zen. De re­na dra­gen, pas­sio­nen för det av­ska­la­de, ja myc­ket av det som of­ta för­knip­pas med så­väl det nor­dis­ka som det asi­a­tis­ka finns där i hans verk – ” si­su zen- chic”, om man så vill.

– Min fi­lo­so­fi när det kom­mer till trä är en­kel. Det åter­kom­man­de te­mat är att fram­bringa möj­lig­he­ter­na med trä­et och att hit­ta for-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.