Glas­blå­sar­nas barn

Plaza Deco - - I Framkant -

Form­gi­va­ren Anna Kraitz blå­ser ny, kre­a­tiv luft i si­na konst­när­li­ga lung­or när hon står för hös­tens sto­ra ny­het hos Må­lerås Glas­bruk.

Anna ång­rar knap­past ingen­ting – ” Non, el­le ne re­gret­te ri­en” – med sin vas- och skåls­e­rie Pa­dam, döpt ef­ter den klas­sis­ka sång­en odöd­lig­gjord av spar­ven från Pa­ris, Édith Pi­af. Det är näm­li­gen så myc­ket som stäm­mer med tri­on glas, Må­lerås och Édith Pi­af. Till att bör­ja med är Anna Kraitz i sig en ska­pel­se från två glas­blå­sa­re och hen­nes förs­ta kol­lek­tion i ma­te­ri­a­let på­min­ner på många sätt om Pi­af. Glas är som ma­te­ri­al be­trak­tat starkt och ex­pres­sivt men sam­ti­digt väl­digt skört – li­te som Pi­af. Åt­minsto­ne den ve­der­tag­na my­ten av hen­ne. Få ma­te­ri­al har så myc­ket my­ter, ma­gi och när­mast mag­ne­tisk kraft som glas, näs­tan hyp­no­tisk, ja li­te som Édit­hs röst. Glas­se­ri­en Pa­dam full­kom­li­gen ly­ser av tro, hopp och kär­lek – men det finns ock­så nå­got fa­sci­ne­ran­de, fun­de­ran­de och fi­lo­so­fiskt i gla­sets många skift­ning­ar. Anna Kraitz har har till­bring­at många tim­mar i Må­lerås hyt­ta för att lä­ra sig hant­ver­ket och ma­te­ri­a­let – den­na länk till barn­do­men.

- In­nan förs­ta da­gens ” blå­sar­pass” ha­de jag för­be­rett mig no­ga med skis­ser, men i hyt­tan och kän­de ener­gin från glas­blå­sar­na vil­le jag pro­va nå­got helt nytt. Jag im­pro­vi­se­ra­de och skis­sa­de fram på hytt­gol­vet vad jag vil­le gö­ra. Bå­de jag och glas­blå­sar­na blev eld och lå­gor.

Re­sul­ta­tet? Fy­ra stol­ta va­ser i va­ri­e­ran­de stor­le­kar och en ge­ne­rös skål. Al­la med si­na eg­na ut­tryck, men med en sak ge­men­samt, den run­da fyl­li­ga ba­sen i bot­ten. Fär­ger­na va­ri­e­rar från ener­gi­rikt gult till so­bert vitt och har­mo­nie­ras fint med for­mer­na.

Pi­afs sång från 1951 är känd för just det som Anna Kraitz upp­nåd­de där i glas­hyt­tan – ett medryc­kan­de flow, en rytm och nå­got hem­lig­hets­fullt gäc­kan­de – el­ler som Édith själv ut­tryck­te det: ” Il ar­ri­ve en cou­rant der­riè­re moi / Pa­dam … pa­dam … pa­dam.”

Anna Kraitz nya stol­ta va­ser för Må­lerås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.