Bar­na­sin­ne

Plaza Deco - - I Framkant -

L ove Lun­dell åter­vän­der i höst till Wet­ter­ling Gal­le­ry i Stock­holm för en ny se­pa­ra­tut­ställ­ning, och fram­för allt åter­vän­der han till sin egen barn­dom i ver­ken.

Ti­teln på ut­ställ­ning­en är Del­ta och fle­ra av konst­ver­ken kret­sar kring vat­ten, den­na uråld­ri­ga sym­bol för re­ning och ti­dens gång, det un­der­med­vet­nas pö­lar, li­vet som rin­ner för­bi, trygg­he­ten när vi vi­lar i vårt förs­ta bad­kar – liv­mo­derns – och otrygg­he­ten på öp­pet hav. Var­för ti­teln Del­ta? Vad vi­lar i or­det?

- Ar­be­tet med ut­ställ­ning­en tog sin bör­jan i de ös­ter­ri­kis­ka al­per­na, i Bad Gas­te­in, och likt det mäk­ti­ga vat­ten­fal­let där som slut­li­gen myn­nar ut i ha­vet, är ut­ställ­ning­en ett ” del­ta” av allt som hän­de mig från och med då, för­kla­rar Lo­ve Lun­dell.

Med den stor­slag­na na­tu­ren runt knu­ten for­ma­des konst­ver­ken där­ef­ter, gran­di­ost vack­ra men med en un­der­ton av nå­got hot­fullt.

Kon­kret filt av Seul­gi Lee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.