Grand Tour

200 m ²

Plaza Deco - - I Framkant -

I det­ta hem, i när­he­ten av Ba­ris gam­la stads­del, var det vik­tigt att fram­hä­va de vack­ra de­tal­jer­na och den ar­ki­tek­tur som är så van­lig i Pug­lia. Ägar­pa­ret kom­mer från trak­ten men har även bott i Mi­la­no. Här an­vän­des spe­ci­al­de­sig­na­de möb­ler, vit­kal­ka­de väg­gar och dör­rar gjor­da av lo­ka­la träplan­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.