Milanos mästarklass

Vi stäm­de träff med någ­ra av de­sign­hu­vud­sta­dens ­in­fly­tel­se­ri­kas­te stil­bil­da­re.

Plaza Deco - - I Framkant - Text ri­kard lind por­trätt bEPPE BRAN CATO STY­LISt Alessandra SALARIS

Chiara Andre­at­ti I konst­hant­ver­kets mö­te med in­dust­ri­ell pro­duk­tion har Chiara Andre­at­ti hit­tat sin sär­präg­la­de stil.

Vil­ken är nyc­keln till din fram­gång? – Jag vet in­te. Men jag strä­var all­tid ef­ter att ska­pa spän­nan­de mö­ten, att för­e­na oli­ka värl­dar som hant­verk med in­du­s­tin el­ler att ta mi­na pro­duk­ter till mo­de­värl­den el­ler den gra­fis­ka de­sig­nen för att se vad som upp­står ur de kom­bi­na­tio­ner­na.

Be­skriv dig själv med en me­ning! – Det jag gör grun­dar sig på väl av­väg­da pro­por­tio­ner, ele­gan­ta for­mer och ett hant­verks­språk som är bå­de tra­di­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt.

Vil­ken är din främs­ta am­bi­tion? – Att för­e­na in­du­strins värld med hant­ver­kets. Det finns en po­e­tisk kva­li­tet i det hand­gjor­da som jag vill över­fö­ra till vå­ra var­dags­före­mål – jag tror att den på rik­tigt kan be­ri­ka vå­ra liv!

Vad led­de in dig till det här yr­ket från förs­ta bör­jan? – Min ny­fi­ken­het och pas­sion för att hit­ta oli­ka este­tis­ka ut­tryck, ge­nom ex­pe­ri­ment med mo­del­ler och pro­to­ty­per. Har du nå­got ti­digt min­ne av de­sign el­ler konst som fa­sci­ne­rar dig? – Kun­ska­pen jag fått av kvinn­li­ga konst­nä­rer och form­gi­va­re som Lou­i­se Bour­geois och Hel­la Jon­ge­ri­us och de­ras sätt att ar­be­ta och va­ra.

Kan man ta­la om ty­pisk ita­li­ensk de­sign läng­re? – Det finns många ita­li­ens­ka fö­re­tag som är duk­ti­ga på att kom­bi­ne­ra hant­verks­kun­nan­de och in­dust­ri­ell pro­duk­tion.

Vil­ket är ditt fa­vo­ri­t­ob­jekt hem­ma? – Jag äls­kar al­la fö­re­mål kopp­la­de till bor­det och kö­ket.

Vad ska­par ett älsk­värt hem? – Sa­ker som be­rät­tar en histo­ria. Mitt är en bland­ning av sånt som jag sam­lat på mig på re­sor och väx­ter av al­la slag.

Vad in­spi­re­rar dig mest i ar­be­tet och i li­vet? – Na­tu­ren, oli­ka län­der och kul­tu­rer, och hant­verk som på­min­ner oss om vårt ur­sprung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.