Edi­zio­ni De­sign

Ge­nom skarp geo­me­tri, av­kläd­da ma­te­ri­al och fi­lo­so­fin ” na­ked de­sign” har Pa­o­lo Sa­la, Al­ber­to Sa­la och Fe­de­ri­co Fer­ra­ri fått sto­ra ru­bri­ker.

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ken är nyc­keln till er fram­gång? – För­mod­li­gen är två fak­to­rer gans­ka vik­ti­ga – att vi har oli­ka bak­grun­der och att allt bör­ja­de som en lek, av ren lust. En av oss job­ba­de ti­di­ga­re med vi­su­ell kom­mu­ni­ka­tion, den and­ra är ar­ki­tekt och den tred­je är pro­dukt­form­gi­va­re. Sam­man­ta­get blir det en stark kom­bi­na­tion av kun­ska­per. Edi­zio­ni väx­te fram ur vår vän­skap och vårt de­sig­nin­tres­se. Det var nå­got vi gjor­de utö­ver vå­ra or­di­na­rie jobb från bör­jan, men gans­ka snabbt blev det ett li­tet mons­ter! Vi tog oss an det se­ri­öst men har va­rit må­na om att be­hål­la lek­full­he­ten.

Be­skriv er själ­va med en me­ning! – Ett ord räc­ker nog – per­fek­tio­nism!

Vil­ken är er främs­ta am­bi­tion? – Vi vill be­fria vå­ra pro­duk­ter från allt som de in­te be­hö­ver – onö­di­ga de­lar el­ler de­ko­ra­tion som ba­ra är pynt. Vi vill gö­ra tyd­ligt att skön­he­ten lig­ger i pro­duk­tens vä­sen och funk­tion.

Har ni nå­got ti­digt min­ne av de­sign el­ler konst som fa­sci­ne­rar er? – Trots Ita­li­ens star­ka tra­di­tion in­om in­du­stri­de­sign så tyc­ker vi att Di­e­ter Rams är oö­ver­träf­fad.

Kan man ta­la om ty­pisk ita­li­ensk de­sign läng­re? – Ab­so­lut! Även om in­spi­ra­tions­käl­lor­na i allt stör­re ut­sträck­ning är in­ter­na­tio­nellt sam­man­län­ka­de så si­las se­dan in­spi­ra­tio­nen ge­nom de fil­ter av na­tur, konst, ar­ki­tek­tur, histo­ria och de­sig­nens mil­stol­par som ut­gör vårt dna.

Hur mår ita­li­ensk de­sign nu? – Vi har ge­ne­rellt tap­pat en del av den vi­sio­nä­ra och konst­när­li­ga kraft som gjor­de oss världs­le­dan­de. Nu hand­lar myc­ket om ra­tio­nell pro­duk­tion. Men vår mest pro­du­ce­ran­de di­strikt Bri­an­za är fort­fa­ran­de det främs­ta i värl­den. Vi be­hö­ver egent­li­gen ba­ra hit­ta till­ba­ka till li­te av det som var ty­piskt för ita­li­ensk de­sign ti­di­ga­re så kom­mer ita­li­ensk de­sign att lyf­ta re­jält igen.

Vem är Ita­li­ens främs­ta form­gi­va­re nu? – Trå­kigt svar, men – For­ma­fan­tas­ma. In­nan dess var det för­mod­li­gen Ingo Mau­rer, den sor­tens form­gi­va­re som kan över­fö­ra ett po­e­tiskt form­språk till in­dust­ri­ell kon­text.

Vad har knoc­kat er mest det se­nas­te året? – Mi­la­no. Sär­skilt vid de­sign­mäs­sa un­der april må­nad– see­ing is be­li­e­ving!

Vil­ka är era fa­vo­ri­t­ob­jekt hem­ma? Fe­de­ri co:

– Osval­do Bor­sa­nis D70- sof­fa för Tecno. Det var min bäs­ta vän ef­ter att jag ha­de bru­tit be­net i en ski­do­lyc­ka. Al­bert o:

– Achil­le Castig­li­o­nis få­tölj San­luca. Den form­gavs för 57 år se­dan men be­rät­tar fort­fa­ran­de en re­le­vant histo­ria. Pa­o­lo: – Soff­bor­det Shil­ling ri­tat av Gio­van­ni Au­sen­da, Gui­do Bal­di Gros­si och Gi­an­ni Ga­vi­o­li för NY- Form 1970 – fyr­kan­tigt, rent och en­kelt.

Vad ska­par ett älsk­värt hem? – Låt det växa upp runt dem som le­ver i det, i den takt det tar.

Vad är det vack­ras­te ni vet? – Fri­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.