Fa­bio Cal­vi & Pa­o­lo Bram­bil­la

Cal­vi­bram­bil­la gör in­red­ning­ar, ut­ställ­ning­ar, pro­duk­ter, art direc­tion och ar­ki­tek­tur för fö­re­tag som Za­not­ta, Flos, Pe­dra­li och Fon­ta­naAr­te.

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ken– Vi är för­sö­ker nyc­keln att till for­mae­ra fram­gång­ar?vå­ra kun­ders öns­ke­mål. Ibland vet kun­den in­te vad den be­hö­ver. Det vik­ti­gas­te är att stäl­la rätt frå­gor.

Be­skriv er i en me­ning! – I ett ord – pas­sio­ne­ra­de!

Vil­ken är er främs­ta am­bi­tion? – Vi för­sö­ker all­tid att över­ras­ka oss själ­va när vi spå­nar idéer. Hit­tar vi en idé som vi verkligen går i gång på så kom­mer den sä­kert att gö­ra det­sam­ma för and­ra.

Har ni nå­got ti­digt min­ne av de­sign el­ler konst som fa­sci­ne­rar er? Pa­o­lo:

– En ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning av Alex­an­der Cal­ders verk, ar­ran­ge­rad av Ren­zo Pi­a­no i Tu­rin, när jag var barn. Fa­bio:

– XVII Tri­en­na­le i Mi­la­no, med en enorm in­stal­la­tion av Al­do Ros­si, 1983.

Kan man fort­fa­ran­de ta­la om ty­pisk ita­li­ensk de­sign? – I en glo­ba­li­se­rad värld är det svårt att be­hål­la en na­tio­nell iden­ti­tet. Ita­li­ensk de­sign har all­tid hål­lits för att va­ra in­no­va­tiv och över­ras­kan­de, sam­ti­digt upp­märk­sam på god smak och vack­ra pro­por­tio­ner. De egen­ska­per­na finns i ita­li­ens­ka pro­duk­ter, även när de är de­sig­na­de av ut­län­ning­ar. Vem an­ser ni va­ra den mest in­tres­san­ta de­sig­nern i Italien nu? – Det finns en ny ge­ne­ra­tion de­sig­ner som blan­dar tra­di­tion, kultur och de­sign – For­ma­fan­tas­ma och Cristi­na Ce­les­ti­no bland många and­ra.

Det mest in­tres­san­ta va­ru­mär­ket? – Flos är ena­stå­en­de på många sätt – in­no­va­ti­va pro­duk­ter, väl val­da form­gi­va­re och ef­fek­tiv kom­mu­ni­ka­tion.

Vad har knoc­kat er mest det se­nas­te året? – Dis­kus­sio­ner om konst och Christos Flo­a­ting Pi­ers var top­pen.

Vil­ket är ert fa­vo­ri­t­ob­jekt hem­ma? – Vi sam­lar på lam­por, va­ser, köks­red­skap, sto­lar och få­töl­jer. Det är väl­digt svårt för oss att ba­ra väl­ja ett fö­re­mål!

Vad ska­par ett älsk­värt hem? – Lju­set, bå­de na­tur­ligt och ar­ti­fi­ci­ellt, är vik­ti­gast. Får du in­te till det så kom­mer allt att gå fel!

Vad är det vack­ras­te ni vet? – Mount Fitz Roy i Pa­ta­go­ni­en.

Vad in­spi­re­rar er mest i ar­be­tet och i li­vet? Pa­o­lo: – Fa­bio. Fa­bio: – Ge­or­ge Cloo­ney ( och skrat­tar).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.