Ser­gio Me­nichel­li

Äga­re av den gra­fis­ka de­sign­by­rån Stu­dio FM, som lig­ger bakom ut­se­en­det på le­dan­de va­ru­mär­ken som Cas­si­na, Pol­tro­na Frau, Er­me­ne­gil­do Zeg­na, Bri­o­ni och ar­ki­tek­tur­bi­en­na­len i Venedig.

Plaza Deco - - I Framkant -

Vil­ken är nyc­keln till era fram­gång­ar? – Vi gör det vi all­tid ve­lat gö­ra. Och vi som äga­re har all­tid själ­va di­rekt­kon­takt med kun­der, kol­le­gor och le­ve­ran­tö­rer. Jag för­sö­ker va­ra pre­cis sam­ma per­son pro­fes­sio­nellt som privat.

Vil­ken är er hu­vud­sak­li­ga am­bi­tion? – Det vik­ti­gas­te för mig är att job­ba till­sam­mans med and­ra i en mil­jö som känns sti­mu­le­ran­de.

Har du nå­got ti­digt min­ne av de­sign el­ler konst som fa­sci­ne­rar dig? – Ja, när jag var 14 år tog en lä­ra­re, som jag gil­la­de myc­ket, med klas­sen för att se Gi­u­sep­pe Pan­zas sam­ling av ame­ri­kansk sam­tids­konst.

Hur mår ita­li­ensk de­sign nu? – Gans­ka bra tyc­ker jag, men jag ser egent­li­gen ing­en an­led­ning att sät­ta na­tions­grän­ser kring de­sign. Jag kän­ner mig li­ka eu­ro­pe­isk som ita­li­ensk.

Vem an­ser du va­ra den mest in­tres­san­ta de­sig­nern i Italien nu? – Jag vet in­te ... det finns så många.

Det mest in­tres­san­ta va­ru­mär­ket? – Det är många. In­ter­no Ita­li­a­no, Ma­de a Ma­no, Ea­ta­ly, Mo­le­ski­ne, Nu­tel­la...

Vad har knoc­kat dig mest det se­nas­te året? – Feltri­nel­listif­tel­sens nya bygg­nad av Her­zog & de Meu­ron som in­vig­des för­ra året i Mi­la­no.

Vil­ket är ditt fa­vo­ri­t­ob­jekt hem­ma? – Min frus skor.

Vad är det vack­ras­te du vet? – Me­del­ha­vets öar, ber­gen i Dolo­mi­ter­na och New York.

Vad in­spi­re­rar dig mest i ar­be­tet och i li­vet? – Värl­dens stä­der, män­ni­sko­krop­pen, na­tur, djur och re­sor.

» Jag ser ing­en an­led­ning att sät­ta na­tions­grän­ser kring de­sign. Jag kän­ner mig li­ka eu­ro­pe­isk som ita­li­ensk. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.