Legendarens dol­da skatt

Med sjö­tomt och ett från ga­tan helt un­dan­skymt lä­ge lig­ger en mo­der­nis­tisk pär­la från 1961 ri­tad in­i­från och ut av den iko­nis­ka ar­ki­tek­ten Ico Pa­ri­si. Vi fick au­di­ens i Co­mo­sjöns kanske all­ra coo­las­te kåk.

Plaza Deco - - I Framkant - Text Chiara Dal Canto Fo­to Helenio Barbetta/ Living In­si­de

När Si­mo­ne Ri­cart bör­ja­de be­sö­ka Co­mo­sjön på åt­ti­o­ta­let var ar­ki­tek­ten Ico Pa­ri­si, som har de­sig­nat in­red­ning­en i hen­nes vil­la, re­dan bå­de gam­mal och väl­känd. Än­då ha­de han in­te fått det er­kän­nan­de som senare skulle ut­tryc­kas av bå­de kri­ti­ker och mark­na­den. Som så många ut­län­ning­ar blev Si­mo­ne för­äls­kad i sjön. I det lugn som ba­ra en li­ten by kan er­bju­da, och det uni­ka lä­get, så nä­ra strand­kan­ten att hon kun­de dop­pa tår­na i vatt­net.

Si­mo­ne kom­mer från en fa­milj av no­ma­der. Hon föd­des i Tyskland där hen­nes far var am­bas­sa­dör för Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken, men hon väx­te upp i Västin­di­en och flyt­ta­de där­ef­ter till New York för att slut­fö­ra si­na stu­di­er. Till slut ham­na­de Si­mo­ne i Italien och för­verk­li­gan­de en dröm som hon länge bu­rit på. Det hörn av lan­det, som grän­sar till Schweiz och som ger en för­smak av Me­del­ha­vet med sin blåa him­mel, si­na pal­mer och sitt mil­da kli­mat för­för­de Si­mo­ne, som in­te läng­re tve­ka­de. Det var i Italien Si­mo­ne Ri­cart, ef­ter fle­ra år i mo­debran­schen, kun­de fo­ku­se­ra på sin konst­när­li­ga ta­lang. Här ska­par hon brons­före­mål – an­ting­en som uni­ka ob­jekt el­ler i be­grän­sa­de ut­gå­vor. Hon de­sig­nar även smyc­ken och möb­ler till det pre­stige­fyll­da Erastu­dio Apart­men­tGal­le­ry.

» Hu­set är ett myc­ket lyc­kat ex­em­pel på ita­li­ensk de­sign. «

Ex­te­ri­ö­ren på vil­lan i Ca­ra­te Urio från 1961 av­slö­jar ingen­ting om den fan­tas­tis­ka in­te­ri­ö­ren. Att hu­set har ri­tats av Ico Pa­ri­si gör det till nå­got all­de­les ex­tra, och Si­mo­ne har sett till att be­va­ra det, näs­tan omed­ve­ten om dess vär­de. Hu­set är ett myc­ket lyc­kat ex­em­pel på ita­li­ensk de­sign – det­ta känns re­dan när man går ige­nom den frans­ka yt­ter­dör­ren, som le­der till var­dags­rum­met. Och rum­met kom­mu­ni­ce­rar med värl­den ut­an­för ge­nom sto­ra föns­ter som tar in na­tu­ren. Vägg­pa­ne­len som om­ger mat­plat­sen på den mot­sat­ta si­dan gör rum­met varmt och triv­samt. Hu­vud­at­trak­tio­nen är en fan­tas­tisk trätrap­pa som le­der till sov­rums­de­len. Trappan är ljus med följ­sam­ma lin­jer, trapp­ste­gen ver­kar näs­tan hänga i luf­ten och led­stång­en är for­mad som ett vac­kert band.

Ico Pa­ri­si ha­de en kom­plex och mång­fa­cet­te­rad per­son­lig­het, te­o­re­ti­ker i sitt äm­ne men ock­så po­et. Han för­de di­a­log med många konst­nä­rer och hängav sig åt film och fo­to­gra­fe­ring, två av hans pas­sio­ner. Co­mos över­klass blev hans mest lo­ja­la kun­der, me­dan han till­sam­mans med hant­ver­kar­na från Bri­an­za all­tid fann ut­rym­me för ex­pe­ri­men­te­ring och ut­forsk­ning. I dag säljs Pa­ri­sis möb­ler för sto­ra sum­mor på in­ter­na­tio­nel­la auk­tio­ner. Si­mo­ne Ri­carts hus är ett livsstils­kon­cept där oli­ka aspek­ter sam­man­strå­lar och er­bju­der plats åt in­ti­mi­tet, re­pre­sen­ta­tion, nå­got unikt men ock­så en ro­gi­van­de käns­la av att kom­ma hem.

En­dast möb­ler och in­red­nings­de­tal­jer som går i lin­je med Pa­ri­sis an­da har an­vänts i vil­lan, som hon re­gel­bun­det hyr ut till folk som för­står att upp­skat­ta de­sig­nen. Här finns ett par grö­na få­töl­jer av Gio Pon­ti samt ett runt bord av Ig­na­zio Gar­del­la med oli­ka sto­lar av Pon­ti och Cos­lin. Si­mo­nes in­tres­se för de­sign gör att hu­set dock in­te sak­nar mo­der­na de­tal­jer. Här finns även fa­mil­je­möb­ler, såsom 1700- tals­sof­fan i ro­sa si­den, som står i kon­trast till de svart­vi­ta vägg­mål­ning­ar­na av den ki­ne­sis­ka konst­nä­ren He Wei. Bakom var­dags­rum­met på bot­ten­vå­ning­en lig­ger bland an­nat kö­ket, som vet­ter mot träd­går­den på ena si­dan och har en glas­vägg mot hal­len på den and­ra.

Att gå upp­för trappan till sov­rum­men ger fin över­blick över var­dags­rum­met. Det är ett sant nö­je att uppleva den har­mo­ni som ut­görs av sjön, eldsta­den, de be­kvä­ma få­töl­jer­na, allt trä och den vack­ra grö­na to­nen som täc­ker kalk­stens­väg­gar­na. I sov­rum­men har Pa­ri­si de­sig­nat enk­la och funk­tio­nel­la möb­ler med en del de­tal­jer, såsom hyl­lor­na på si­dan av gar­de­ro­ben med ben av me­tall och med gott om ljusin­släpp. Även by­rån i trä med vi­ta in­slag bi­drar till hel­he­ten. Rit­ning­en till sov­rum­met med två en­kel­säng­ar har följts till punkt och pric­ka. Här går funk­tio­na­li­tet och es­te­tik hand i hand. Trä­pa­ne­len runt säng­ar­na har byggts på med hyl­lor, säng­bord och be­hål­la­re, allt i en vac­ker en­semb­le. Ta­kets lut­ning gör att väg­gar­na slut­tar, och de vrid­ba­ra fönst­ren har myc­ket ori­gi­nell de­sign. Här­i­från har man dess­utom mag­ni­fik ut­sikt över sjön.

Trots allt det­ta är hu­set ba­ra ett till­fäl­ligt skydd – än stör­re är öns­kan att va­ra ut­om­hus, nju­ta av so­len och träd­går­den, ta en båt­tur, sim­ma i sjön el­ler till­bringa tid med vän­ner på de sto­ra ter­ras­ser­na. Ibland blir man ock­så dis­tra­he­rad av att vil­ja ta en bil­tur längs den sling­ri­ga kust­vä­gen. Och ing­et pas­sar bätt­re än att gö­ra det­ta i en gam­mal cab­ri­o­let.

– Jag vil­le att bi­len skulle va­ra de­sig­nad av Pi­nin­fa­ri­na, er­kän­ner Si­mo­ne. Vin­tage pas­sar ut­märkt vid sjön.

» Co­mos över­klass blev Ico Pa­ri­sis mest lo­ja­la kun­der. «

Sjö­tomt vid La­go di Co­mo är väl­digt at­trak­tivt. Står där ock­så en Ico ­Pa­ri­si- vil­la är den full­stän­digt unik.

Med en bil som mat­char - Fi­at 1500 Spi­der. Form­gi­va­ren Si­mo­ne Ri­cart äls­kar li­vet vid sjön.

De sto­ra fönst­ren vet­ter mot ter­ras­sen och ger strå­lan­de sjö­ut­sikt. Runt bord till väns­ter av Si­mo­ne Ri­cart. Brons­skulp­tur av Ang­e­lo Ten­chio på bor­det till hö­ger. Golv­lam­pa av Gio Pon­ti. De två sam­met­få­töl­jer­na av Gio Pon­ti för Da­sil, från SG Gal­le­ry. Mat­ta Fi­li­kli, Ana­to­lia, från Le­vi Gal­le­ry.

Ig­na­zio Gar­del­la ri­ta­de mat­bor­det T1 för Azu­ce­na 1951. Blå stol med sam­met av Gio Pon­ti, Cas­si­na 1953. Gu­la Sto­len av Ge­or­ges Cos­lin 1950. Vas i tenn på bor­det av Gio Pon­ti för Ni­no Fer­rai på 1930- ta­let. Allt från SG Gal­le­ry. Mo­dern svart stol av Faye Too­good.

Sov­rum med sjö­ut­sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.