I FRAMKANT

Konst­hant­ver­ka­ren Fri­da Fjell­man är ak­tu­ell med en ny se­rie va­ser för Kos­ta Bo­da. I mars öpp­nar hon en se­pa­ra­tut­ställ­ning på gal­le­ri­et Host­ler Bur­rows i New York och i slu­tet av året ska en stor glas­skulp­tur stå klar på en of­fent­lig men än så länge hem­lig

Plaza Deco - - Innehåll - REDAKTÖR ANDERS BERGMARK

Nyheter och fa­vo­ri­ter i ur­val. Tren­der, te­man och tan­kar om de­sign och ­ar­ki­tek­tur från bran­schens eg­na pro­fi­ler.

Det har va­rit en hek­tisk höst med fle­ra in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­ma­de in­stal­la­tio­ner för konst­hant­ver­ka­ren Fri­da Fjell­man. Ef­ter en om­skri­ven se­pa­ra­tut­ställ­ning på De­sig­nMi­a­mi 2016 fick hon er­bju­dan­de att gö­ra in­stal­la­tio­ner av si­na smyc­kes­lik­nan­de kri­stall­kro­nor på Ar­tBa­sel i de­cem­ber, i NetJets VIP Lounge och på The Four Se­a­sons at The Surf Club. I ok­to­ber gjor­de hon den plats­spe­ci­fi­ka in­stal­la­tio­nen Ma­rie- An­to­i­net­te på Svens­ka in­sti­tu­tet i Pa­ris. Dess­utom har hon gjort ef­ter­föl­ja­ren till va­ser­na i pro­jek­tet Hom­mage för Kos­ta Bo­da, en vas­se­rie som fått nam­net What’s Up?.

Vå­ren ser in­te ut att bli lug­na­re. I slu­tet av året ska en stor glas­skulp­tur stå klar på en of­fent­lig men än så länge hem­lig plats i Stock­holm. Och re­dan ni­on­de mars öpp­nar hon en se­pa­ra­tut­ställ­ning på Host­ler Bur­rows Gal­le­ry i New York.

– Det är sam­ma in­stal­la­tion som vi­sa­des i Mi­a­mi som flyt­tar till New York, men nu blir den öp­pen för all­män­he­ten, be­rät­tar hon när Pla­za De­co träf­far hen­ne i stu­di­on i söd­ra Stock­holm.

Själ­va for­men, sto­ra pris­mor som tag­na från en jät­tes kri­stall­kro­na el­ler kanske ett jät­te­likt hals­smyc­ke, ut­veck­la­de hon i sam­band med ut­ställ­ning­en I hu­vu­det på Fri­da Fjell­man på Eskilstu­na Konst­mu­se­um 2015.

– Det var ett stort rum som var svårt att ta sig an. Jag val­de att gö­ra en stor pöl mitt i rum­met och be­höv­de ha med ett an­tal oli­ka ele­ment. Al­la ele­ment ha­de en sym­bo­lisk be­ty­del­se och ett av dem be­höv­des som en central­pjäs. Det skul­le va­ra någon­ting kan­tigt, som kom upp­i­från och ut­strå­la­de en sorts magi, som ur­ty­pen för en skatt. Någon­ting vik­tigt och vär­de­fullt, be­rät­tar hon.

De förs­ta pris­mor­na blås­tes med hjälp av Ei­no Mä- ke­lä i hyt­tan i Stock­holm. Men se­dan en tid till­ba­ka har hon ta­git hjälp med pro­duk­tio­nen på The Glass­facto­ry i Bo­da.

Fri­da Fjell­man gick ut mas­ter­pro­gram­met i ke­ra­mik och glas på Konst­fack 1998. Se­dan 2000 ar­be­tar hon i egen stu­dio i Stock­holm med ut­ställ­ning­ar, of­fent­li­ga och pri­va­ta be­ställ­nings­upp­drag och med konst­glas för Kos­ta Bo­da. Många för­knip­par hen­ne med hen­nes hu­mo­ris­tis­ka och ut­trycks­ful­la djur­fi­gu­rer i ke­ra­mik el­ler glas som för­med­lar star­ka och di­rek­ta käns­lo­ut­tryck.

På se­na­re år har Fri­da ar­be­tat mer i glas än i ke­ra­mik och and­ra ma­te­ri­al. Men det har fram­för allt hand­lat om vad som ef­ter­frå­gats.

– Jag gjor­de en ut­smyck­ning i pul­ver­lac­ke­rat ­alu­mi­ni­um i fjol och gil­lar ock­så att ar­be­ta med trä. Det är spän­nan­de att väl­ja ma­te­ri­al ut­i­från pro­jekt. Jag vill in­te be­grän­sa mig, var­ken i ma­te­ri­al ­el­ler te­ma.

I fjol del­tog hon i pro­jek­tet Hom­mage som var en del av Kos­ta Bo­das 275- års­ju­bi­le­um. Glas­bru­ket bjöd in fem sam­ti­da glas­konst­nä­rer och form­gi­va­re till att väl­ja en fö­re­bild från bru­kets ri­ka histo­ria. Fri­da val­de skulp­tö­ren, konst­hant­ver­ka­ren och form­gi­va­ren Erik Höglunds om fö­re­språ­ka­de ett mer ex­pres­sivt och färg­starkt glas och fick­sto r be­ty­del­se­för konst­gla­sets ut­veck­ling på Kos­ta Bo­da.

Som en speg­ling av hans tjur­va­ser från nit­ti­o­ta­let ska­pa­de hon va­ser med sto­ra öron och ett storögt ut­tryck.

Nu lan­se­rar Kos­ta Bo­da hen­nes fort­sätt­ning på Hom­mage- pro­jek­tet, en se­rie med fem va­ser som fått nam­net What’s Up?. Vå­gar man hop­pas på mer av hen­nes ut­trycks­ful­la glas från Kos­ta Bo­da?

– Kos­ta Bo­da är gans­ka öpp­na för för­slag. Och jag har hur många idéer som helst som jag vill tes­ta!

Fjol­å­rets glas­va­ser i pro­jek­tet Hom­mage får en upp­föl­ja­re i år med den li­mi­te­ra­de vas­se­ri­en What’s Up?.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.