LEGENDARISK AR­KI­TEK­TUR

Plaza Deco - - Ledare - RI­KARD LIND Chefre­dak­tör

Vi fres­tar med någ­ra mer än van­ligt fan­tas­tis­ka hem i det här num­ret.

Den ame­ri­kans­ka in­red­ningsdrott­ning­en Kel­ly We­arst­ler gör det igen. Den här gång­en har hon för­vand­lat vad som var en, är­ligt ta­lat, småt­rist ka­li­for­nisk kåk till ett hem som det slår gnis­tor om, med sin sig­ni­fi­ka­tivt djär­va bland­ning av ame­ri­kansk och eu­ro­pe­isk avant­gar­de och gam­malt och nytt.

Tri­gu­ei­ros Ar­chi­tectu­re tar allt stör­re steg ut i värl­den från kon­to­ret på Ble­king­e­ga­tan på Sö­der­malm i Stock­holm. När den su­perskar­pa träd­kra­ma­ren Vil­la Torö nu står klar och in­bodd är den ett ut­märkt ex­em­pel på den egen­art och kom­pro­misslö­sa tro på ge­nom­ar­be­tat hant­verk som kom­mer att bä­ra långt. Sett till upp­drag och prak­ti­se­rad stil finns re­dan nu in­ter­na­tio­nell kva­li­tet.

Barn­domsvän­ner­na Per Söderberg och Se­basti­an Knuts­son gick ige­nom en in­tres­sant pro­cess. Re­dan när Se­basti­an, grun­da­re av spel­pro­du­cen­ten King, kon­tak­ta­de Per, form­gi­va­re och ar­ki­tekt, för att gö­ra någ­ra änd­ring­ar på sin ny­in­köp­ta 1960- tals­vil­la, tänk­te Per att det här mås­te bli bra och lö­pa smi­digt för den fort­sat­ta vän­ska­pens skull. Ing­en av dem ana­de vad de gav sig in på. Det var ju egent­li­gen inga sto­ra gre­jer som skul­le fix­as. Men snart gjor­des den ena upp­täck­ten mer hår­re­san­de än den and­ra. Ett an­tal häp­nads­väc­kan­de gen­vä­gar ha­de ta­gits när ti­di­ga­re äga­re ha­de byggt om. Den lät­ta re­no­ve­ring­en för­vand­la­des till rädd­nings­upp­drag. Men det ge­nom­gri­pan­de ar­be­tet för­de gott med sig: villan fick för­stärkt pon­dus och vänskapen ce­men­te­ra­des.

Det här le­der osökt mi­na tan­kar till en legendarisk hän­del­se i sam­band med villa­vis­tel­se där vänskapen tog en an­nan väg, på ett ut­trycks­fullt sätt. Det sägs att de­mo­nar­ki­tek­ten Le Cor­bu­si­er in­te kun­de tå­la att Ei­leen Grays vil­la och först­lings­verk E- 1027 i Ro­quebru­ne- Cap- Mar­tin på den frans­ka ri­vi­e­ran blev bätt­re än vad han själv kanske kun­de ha åstad­kom­mit. Le Cor­bu­si­er blev som be­satt av bå­de villan och Ei­leen. Vid ett till­fäl­le då Le Cor­bu­si­er lå­na­de hu­set be­slu­ta­de han sig för att, på ing­et sätt om­bedd, ut­fö­ra sto­ra vägg­mål­ning­ar med sex­u­el­la mo­tiv – helt na­ken. Det går att ifrå­ga­sät­ta rim­lig­he­ten i det­ta. Men även om det blev slu­tet på en vac­ker vän­skap så blev det bör­jan på en ar­ki­tek­to­nisk le­gend.

» Le Cor­bu­si­er be­slu­ta­de sig för att ut­fö­ra sto­ra vägg­mål­ning­ar – helt na­ken. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.