MIN­NEN FRÅN EN BRUKSORT

Ar­ki­tek­ten Tho­mas Sandell skild­rar bruks­or­ten i ak­va­rel­ler. Som sti­li­se­ra­de barn­domsmin­nen, be­skri­ver han de verk som snart vi­sas på gal­le­ri Pel­le Ung­er i Stock­holm.

Plaza Deco - - Medarbetare - AV HEDVIG AN­DERS­SON FO­TO THRON ULLBERG

Tho­mas Sandell är se­dan länge en av Sve­ri­ges mest fram­stå­en­de ar­ki­tek­ter och mö­bel­form­gi­va­re och grun­da­re av ar­ki­tekt­kon­to­ret San­dellSand­berg. Men långt in­nan han bör­ja­de skis­sa på vil­lor och för­va­rings­se­ri­er äg­na­de han sig åt att må­la på ett fri­a­re sätt. Vil­ket nu, med ökad takt, åter­speglas på sta­dens gal­le­ri­er.

En ny kar­riär?

– Njaä... Jag har må­lat se­dan jag var li­ten, men det har all­tid va­rit en hob­by. Jag har må­lat och gett bort när nå­gon fyllt år el­ler när en an­ställd sagt upp sig till ex­em­pel. För någ­ra år se­dan ställ­de jag ut på det som då het­te Bränd­ström & Ste­ne här i Stock­holm och sål­de bra. För drygt ett år se­dan ställ­de jag ut på ( bu­ti­ken) Asplund och fick många för­fråg­ning­ar ef­ter det. Att folk gil­lar det jag gör blir själv­klart en spor­re. Och för ett tag se­dan kom Pel­le Ung­er och frå­ga­de om han fick stäl­la ut mi­na bil­der, så nu gör vi den här ut­ställ­ning­en.

» Fa­bri­ker, skor­ste­nar, sjö­ar och hus. Det är barn­domsmin­nen i sti­li­se­rad form. «

Hur skul­le du be­skri­va ditt må­le­ri?

– Jag gör gans­ka ab­strak­ta, na­i­vis­tis­ka gre­jer. Jag job­bar med hus, så jag målar hus. Det är min värld och jag hål­ler mig till den. Jag in­spi­re­ras av li­vet i stort och bru­kar in­te sit­ta och blädd­ra i konst­böc­ker. Mo­ti­ven kom­mer från min upp­växt i Cle­mensnäs ut­an­för Skel­l­ef­teå, som då var en bruksort. Fa­bri­ker, skor­ste­nar, sjö­ar och hus. Det är barn­domsmin­nen i sti­li­se­rad form. Min­nen som bär på gläd­je, och nostal­gi kanske, men mest gläd­je. Bruks­sam­häl­let finns ju in­te kvar som det var då, så en viss sak­nad kan jag ock­så kän­na.

Var­för val­de du ak­va­rell?

– För att jag ha­de de gre­jer­na hem­ma. Skämt åsi­do, jag an­vän­der ak­va­rell i mitt jobb för att vi­su­a­li­se­ra pro­jekt, så för mig lig­ger det nä­ra till hands att an­vän­da ak­va­rell. Jag tän­ker att man ska hål­la sig till det man är bra på. Men jag kal­lar mig in­te konst­när, jag är en ar­ki­tekt som gör bil­der.

Hur skil­jer sig ska­pan­de­pro­ces­sen mel­lan konst och ar­ki­tek­tur för dig?

– När jag målar är jag en­sam och fri, som ar­ki­tekt är jag en del av en grupp. In­om ar­ki­tek­tu­ren har jag krav från al­la möj­li­ga håll. Det finns reg­ler att för­hål­la sig till och in­te minst an­sva­ret för nå­gon an­nans peng­ar. När jag målar är det ba­ra jag

som sät­ter grän­ser, så det är en enorm skill­nad. Måleriet är ren och skär av­kopp­ling ut­an pre­sta­tions­krav.

Vil­ka lik­he­ter finns?

– I bå­da fal­len hand­lar det om färg och form, att fyl­la ett pap­per el­ler att fyl­la en bygg­rätt. Pre­cis som att jag i mål­ning­ar­na tar in mig själv och mi­na min­nen gör jag sam­ma sak i min ar­ki­tek­tur. Det kan till ex­em­pel va­ra ett tak som vet­te mot sö­der på ett som­mar­stäl­le jag minns. Det är enkla­re att få in min­nen i kons­ten, men de finns de­fi­ni­tivt i ar­ki­tek­tu­ren ock­så. Att må­la och ut­tryc­ka mig i bild ut­veck­lar mig som ar­ki­tekt. Jag be­hö­ver in­te ta fram en da­tor för att vi­su­a­li­se­ra nå- got, jag teck­nar upp det snabbt på ett pap­per. Det är som en sport, man be­hö­ver öva på det för att bli bra.

Vill du äg­na mer tid åt måleriet i fram­ti­den?

– Jag målar för att jag tyc­ker att det är kul och läng­tar ef­ter att få sät­ta mig med fär­ger och pens­lar, och det blir någ­ra tim­mar i vec­kan på kväl­lar och hel­ger. Just nu står jag i start­gro­par­na för att ge ut en bok. Går det bra med den här ut­ställ­ning­en kom­mer jag nog för­sö­ka sät­ta av li­te mer tid för att må­la. Jag målar på så länge det är kul, helt en­kelt. Tho­mas San­dells ak­va­rel­ler vi­sas på Pel­le Ung­er från den 14/ 11.

» Jag kal­lar mig in­te konst­när, jag är en ar­ki­tekt som gör bil­der. «

Måleriet är ren av­kopp­ling ut­an pre­sta­tions­krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.