DRÖMFABRIKEN

Med om­vand­ling­en av en fö­re det­ta sko­fa­brik till en fan­tas­tisk bo­stad och stu­dio i Thi­e­ne, Italien, har fo­to­gra­fen Andrea Mai­no för­verk­li­gat sin dröm.

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT SA­RA DAL ZOTTO FO­TO HELENIO BARBETTA

Med om­vand­ling­en av en fö­re det­ta sko­fa­brik har fo­to­gra­fen Andrea Mai­no för­verk­li­gat sin dröm.

Ibland kän­ner vi oss drag­na till plat­ser vi in­te äger, det känns som om de re­dan till­hör oss. Det var den här käns­lan som fo­to­gra­fen Andrea Mai­no ha­de för en fö­re det­ta sko­fa­brik, byggd 1910 i Thi­e­ne i nord­öst­ra Italien.

– Jag har sneg­lat på den här fa­bri­ken länge. Jag viss­te att den ha­de re­stau­re­rats på 1950- ta­let av en lo­kal ar­ki­tekt, Spe­ran­zon, och att in­te­ri­ö­ren var un­der­bar, be­rät­tar Andrea.

Ef­ter år av för­hand­ling­ar med ägar­na fick han till­gång till en del av hu­set 2014, och me­nar att det var en ” dröm som gick i upp­fyl­lel­se”. Han om­vand­la­de de­len till en ex­klu­siv bo­stad och stu­dio, en per­fekt bland­ning av bygg­na­dens ret­ro­in­dust­ri­el­la es­te­tik och den eg­na per­son­li­ga sma­ken.

– Hu­set är nä­ra kopp­lat till mitt liv, ef­tersom jag bå­de bor och ar­be­tar här. Den fö­re det­ta sko­fa­bri­ken har fått nytt liv, då många and­ra kre­a­ti­va män­ni­skor ock­så har si­na stu­di­or i den. Vårt mål är att gö­ra det­ta till om­rå­dets kre­a­ti­va knut­punkt, sä­ger Andrea.

Andre­as hus be­står av den ti­di­ga­re fa­briksä­ga­rens lä­gen­het som re­dan fanns med i plan­lös­ning­en, samt yt­ter­li­ga­re två rum som till­hör­de den fak­tis­ka fa­bri­ken, och har två vå­nings­plan. På bot­ten­vå­ning­en finns ett stort atri­um med en gam­mal mar­mortrap­pa och en var­dags­rums­del med tre stor­slag­na frans­ka föns­ter som le­der till stu­di­on. Trots att det är en ar­bet­sy­ta hålls här of­ta eve­ne­mang, in­vig­ning­ar och kon­ser­ter. På över­vå­ning­en finns mer pri­va­ta ytor. I säll­skaps- och sov­rums­de­len har ur­sprung­li­ga de­tal­jer blan­dats med in­no­va­ti­va lös­ning­ar på ett de­ko­ra­tivt och sti­lis­tiskt sätt. Dör­rar, föns­ter och golv har be­va­rats och put­sats upp, me­dan and­ra de­lar har gjorts om helt och hål­let. Bad­rum­met är nu­me­ra en kläd­kam­ma­re och två av fa­bri­kens gam­la ar­kiv­rum har bli­vit kök och tvätt­stu­ga.

Pro­jek­tet slut­för­des 2015 till­sam­mans med den skick­li­ga ar­ki­tek­ten och in­re­da­ren Gi­acomo Tot­ti, som tog hand

» All­ting syf­tar till att ska­pa en käns­la av ex­o­tism, med hän­vis­ning­ar till det psy­ke­de­lis­ka. «

om bå­de re­stau­re­ring och de­sign. De två är go­da vän­ner – de har bå­da en pas­sion 60- och 70- tals­mu­sik, samt för 50- och 60- tals­de­sign.

– Stäm­ning­en i hu­set häng­er på kon­tras­ter. Det blev en di­a­log mel­lan mi­na och Andre­as sma­ker, ef­tersom han har hår­da­re och mer for­mel­la este­tis­ka krav än vad jag har, och äls­kar li­vets mörkare si­dor, be­rät­tar Gi­acomo Tot­ti.

– Min tan­ke var att be­va­ra den li­te mys­tis­ka stäm­ning­en och på sam­ma gång göm­ma den bakom en mängd okon­ven­tio­nel­la fär­ger och kom­bi­na­tio­ner. All­ting syf­tar till att ska­pa en käns­la av ex­o­tism, med hän­vis­ning­ar till det psy­ke­de­lis­ka, som vi bå­da äls­kar, be­rät­tar han vi­da­re. Konst­verk och fö­re­mål bå­de mat­char och står i kon­trast till varand­ra och till in­red­ning­en i öv­rigt. En in­red­ning

» Var­ten­da val är re­sul­ta­tet av oänd­li­ga di­a­lo­ger, ibland dis­py­ter. «

som till över­vä­gan­de del be­står av ita­li­ensk 1950- tals­de­sign, men med sam­ti­da konst, ex­o­tis­ka väx­ter, mas­sor av blom­mor och re­jält mönst­ra­de mat­tor som för tan­kar­na till rym­den.

Andrea Mai­no och Gi­acomo Tot­ti vil­le gär­na ge trak­tens konst­nä­rer en chans att sy­nas. Här ingick Li­no Bet­ta­nin, Al­ber­to Gi­acomo Ca­reg­na­to, Gi­an Bat­tis­ta Spe­rot­to, Ales­sandro Tren­tin. De­ras konst pa­ra­des ihop med stor­slag­na verk av kän­da mäs­ta­re som bland an­nat Lu­cio Fon­ta­na, Gio Pon­ti, Nan­da Vi­go, Ang­e­lo Lel­li, Car­lo Hau­ner och Gi­u­sep­pe Pa­gano. Ingen­ting har kom­mit till av en slump, av­slö­jar Gi­acomo Tot­ti. – Var­ten­da val vad gäl­ler in­red­ning och konst är ett re­sul­tat av mi­na och Andre­as oänd­li­ga di­a­lo­ger och jäm­fö­rel­ser, ibland till och med dis­py­ter. Jak­ten på ob­jek­ten blev näs­tan tvångs­mäs­sig, ef­tersom de är bå­de säll­syn­ta och ef­ter­trak­ta­de.

In­gång­en på förs­ta vå­ning­en som le­der till hu­sets pri­va­ta del. Dör­rar i bri­ar, glas och smi­desjärn, golv av Bot­ti­ci­no- och röd Mon­teca­ti­ni- mar­mor. I bak­grun­den, en ol­je­mål­ning av Al­ber­to Ca­reg­na­to ( 2005), li­ten kon­sol från 1950- ta­let i vit onyx och mäs­sing, ro­sa sam­mets­stol av BBPR ( 1950- ta­let), lam­pa av opal­glas från Stil­no­vo ( 1950- ta­let).

Ut­sikt över ni­schen i var­dags­rum­met, mat­ta från Mat­teo Pa­las mo­der­na kol­lek­tion, bänk i mas­sivt körs­bärs­trä och grön sam­met ( 1960- tal), golv­lam­pa av Ang­e­lo Lel­li för Ar­re­do­lu­ce ( 1950- tal), gul få­tölj i böjd te­ak av Car­lo Hau­ner och Mar­tin Hes­ler för For­ma ( 1960). Si­do­bord i glas och trä av Ce­sa­re Lac­ca ( 1950- tal), till hö­ger en vas i ke­ra­mik av Cristi­na Ce­les­ti­no för Botte­ga No­ve, i bak­grun­den ett kol­lage i pap­per, Black Flo­wers, av Do­nald Bae­chler ( 2013) från Stu­dio Raf­fael­li, un­der det en blan­dad me­di­ain­stal­la­tion, Hy­brid Wa­sy, av Ales­sandro Tren­tin ( 2009), ljus­kro­na av Max Ingrand för Fon­ta­na Ar­te ( 1950- tal). På den svar­ta vin­ta­ge­bok­hyl­lan från 1950- ta­let, med bör­jan längst upp: ke­ra­mik­skulp­tur av Mor­lin, in­ra­mat ” pen­na på pap­per- verk” av Da­vid Aa­ron Ange­li från Cel­lar Con­tem­po­ra­ry, vas av Ales­sio Ta­sca, vit ke­ra­mik pro­du­ce­rad i No­ve, mar­mor­skulp­tur av Al­ber­to Ca­reg­na­to ( 2001), brunt ke­ra­mik­verk av Ales­sio Ta­sca, li­ten brev­press av For­na­set­ti, pa­nel i ro­sa plex­iglas av Ros­si och Mo­li­na­ri ( 1970- tal), en li­ten mo­dell av en jär­na­tom.

Fram­för dubbel­dör­ren i trä och glas står rot­ting få­töl­jen Marg­he­ri­ta av Fran­co Al­bi­ni för Bo­na­ci­na ( 1950). Få­töl­jen är in­te re­stau­re­rad och har fått åld­ras med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.