IKON

Ta­pio Wirk­ka­la dju­pa kär­lek ör den in­s­ka na­tu­ren blev gro­grund ör en rad klas­si­ker.

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT RI­KARD LIND

Från sin ko­ja i de dju­pa fins­ka sko­gar­na slog uni­ver­sal­ge­ni­et Ta­pio Wirk­ka­la värl­den med häp­nad.

S kulp­te­ra­de fåg­lar, dricks­glas som såg ut som istap­par, va­ser som var skrov­li­ga som bark och ett so bord med möns­ter av trä­dets års­ring­ar... na­tu­ren var en av Ta­pio Wirk­ka­las ( 1915- 1985) vik­ti­gas­te in­spi­ra­tions­käl­lor. In­te så kons­tigt kanske, ef­tersom en av de plat­ser som han äls­ka­de mest var hans och hust­run och ke­ra­mik­konst­nä­ren Rut Bryks stu­ga i sko­gar­na i nor­ra Fin­land. Det sägs att he­li­kopt­rar le­ve­re­ra­de pro­to­ty­per dit ef­tersom stu­gan var så av­skild att ing­en bil kun­de nå dit.

Ta­pio Wirk­ka­la var nå­got av en en­stö­ring – och en de­sig­nens uni­ver­sal­ge­ni. Hans sam­la­de pro­duk­tion in­ne­fat­tar allt från glas, be­lys­ning, möbler och pro­dukt­de­sign till skulp­tu­rer, stads­pla­ne­ring, konst och till och med sed­lar för den fi ns­ka stats­kas­san och fri­mär­ken till OS i Helsing­fors 1952.

Wirk­ka­la till­de­la­des en rad ut­mär­kel­ser un­der den pro­duk­ti­va kar­riä­ren, ex­em­pel­vis tre guld­me­dal­jer på tri­en­na­len i Mi­la­no, Lun­ning­pri­set, Pro Fin­landia- me­dal­jen och Prins Eu­gen- me­dal­jen. 1946 vann han sitt förs­ta form­gi­var­pris i en täv­ling spons­rad av den fi ns­ka glas­pro­du­cen­ten Iit­ta­la. Det blev star­ten på en livs­lång re­la­tion. Wirk­ka­la blev små­ning­om Iit­ta­las konst­när­li­ga le­da­re och var en starkt bi­dra­gan­de or­sak bakom eta­ble­ring­en av fö­re­ta­gets nu­me­ra världs­om­spän­nan­de ryk­te. Un­der sin kar­riär ska­pa­de Ta­pio Wirk­ka­la fl er än fy­ra­hund­ra glas­före­mål för Iit­ta­la. Många är fort­fa­ran­de högst ak­tu­el­la, som den frost­nup­na 50- åring­en Ul­ti­ma Thu­le som i år fi ras ge­nom att pro­du­ce­ras i färg jäm­te det ur­sprung­li­ga klar­gla­set.

Trots si­na röt­ter i fi nsk na­tur gjor­de Ta­pio Wirk­ka­la i högs­ta grad in­ter­na­tio­nell kar­riär. Han ar­be­ta­de en kort tid i mit­ten av 1950- ta­let för Ray­mond Lo­ewy i New York. För tys­ka Ro­senthal vann guld­me­dalj fem år i rad i den in­ter­na­tio­nel­la ke­ra­mik­täv­ling­en i Faen­za. 1959 blev han form­gi­va­re för glas­till­ver­ka­ren Pa­o­lo Ve­ni­ni i Italien.

Ett tec­ken på Ta­pio Wirk­ka­las stor­het och be­ty­del­se är att Fin­lands na­tio­nal­bi­o­gra­fi helt en­kelt be­trak­tar den ef­ter­krigs­ti­da in­dust­ri­el­la form­giv­ning­ens guld­ål­der i Fin­land som ” Wirk­ka­las epok.”

Bol­le. Se­rie las­kor för Ve­ni­ni.

Ta­pio be­grun­dar gla­set Paa­dar.

Sti­li­se­rad muss­la. Fat i ae­ro­plan­fanér.

Sti­li­se­rat löv. Fat i ae­ro­plan­fanér.

Hängs­myc­ke Half moon för Nils Wes­ter­back.

Ul­ti­ma Thu­le- skål i ju­bi­le­ums­fär­gen Rain.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.