MOODBOARD

De­signstu­di­on Minimarket be­står av syst­rar­na So­fie, Pernilla och Jen­ni­fer El­ve­stedt. De öpp­nar, även bok­stav­li­gen, dör­ren mel­lan in­red­ning och mo­de.

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT JESPER TILLBERG

Minimarket be­rät­tar om in­spi­ra­tio­nen bakom sin de­sign.

MINIMARKET X RÖRSTRAND ” En se­rie pors­lin. Hän­keln ( örat) är ett er­go­no­miskt snil­le­drag, ut­veck­lad med An­na Lerin­der.”

IN­SPI­RA­TION: ” Vi kroc­ka­de art déco med 80- tal. Vi vil­le få in färg och gra­fiskt möns­ter, för att stic­ka ut bland de mer ro­man­tis­ka ser­vi­ser­na.” MINIMARKET X DI­PLO­MAT ” Dörr i trä och mäs­sing. Kraft­full färg som pas­sar de fles­ta fa­sa­der. Mäs­sing, ett klas­siskt in­slag i hem­in­red­ning och tar sig här ton på hu­sets ut­si­da.”

IN­SPI­RA­TION: ” För­länga det eg­na in­red­nings­in­tres­set till hu­sets ex­te­ri­ör.”

APOLLO ” Klän­ning­en ingår i en ny se­rie plagg med mar­mor­print.” IN­SPI­RA­TION:

” Vår egen sko No­ra in­spi­re­ra­de oss att gö­ra ett print av mar­mor. Själ­va klän­nings­mo­del­len är en il­lu­sion av att bä­ra t- shirt och kjol, fastän det egent­li­gen är ett och sam­ma plagg.”

NO­RA MINI MARKET X ÅHLÉNS ” En stöv­lett med högt skaft och hand­gju­ten klack i mar­mormöns­ter. Skon ingår i fri­ståen­de kol­lek­tion som i höst de­bu­te­rat ex­klu­sivt för Åhléns.” IN­SPI­RA­TION:

” Vi vil­le ta fram en stöv­lett som även pas­sar kor­ta­re byx­or. Över­lag är vi in­spi­re­ra­de av il­lu­sio­ner och gil­la­de tan­ken på en klack i sten.” MÖNS­TER ” För­u­tom att form­ge fö­re­mål form­ger vi möns­ter, hit­tills en­bart åt oss själ­va. Hem­tex­til känns som ett na­tur­ligt steg här­näst. Ty­piskt för vå­ra prints är den di­gi­ta­la ef­ter­be­ar­bet­ning­en av fo­ton. Det­ta i bu­tik i de­cem­ber, fö­re­stäl­lan­de scan­na­de le­van­de lil­jor.”

IN­SPI­RA­TION: ” Det fi nns många blom­möns­ter i om­lopp. Blom­mor är vack­ra, vår tek­nik gör dem mer mo­der­na.”

POM POM ” Ull­keps med faux fur- bol­lar, pro­du­ce­rad i Italien.” IN­SPI­RA­TION:

” Pernilla pra­tar myc­ket med vår ita­li­ens­ka hatt­le­ve­ran­tör via WhatsApp. De skic­kar tan­kar och bil­der fram och till­ba­ka. Nu re­sul­te­ra­de det i de här bol­lar­na, en re­fe­rens till barn­do­mens för­kär­lek för Disney.”

Syst­rar­na El­ve­stedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.