Flytt­få­gel på eg­na ben

Det bör­ja­de med ett ar­bets­bord. Se­dan dess har No Ear­ly Birds ut­veck­lats till en se­rie möbler med sprid­ning över Sve­ri­ge – och nu även på Mal­lor­ca.

Plaza Deco - - Medarbetare -

Jag satt hem­ma och job­ba­de och be­höv­de ett bra ar­bets­bord, be­rät­tar Per Söderberg.

Fa­mil­jen ha­de flyt­tat ut till Li­din­gö från Stock­holms in­nerstad och när bar­nen gick på da­gis pas­sa­de det bra att job­ba hem­i­från för ar­ki­tek­ten. Men att kö­pa ett bord vil­ket som helst, det var in­te ak­tu­ellt. Istäl­let ri­ta­de han sitt eget. Un­der­re­det for­ma­de han som ett kryss, en smart lös­ning för att få bor­det att pas­sa li­ka bra att job­ba som att um­gås med bar­nen vid. Det blev start­skot­tet för No Ear­ly Birds, va­ru­mär­ket han lan­se­ra­de på Stock­holms mö­bel­mäs­sa 2010.

– Det är för­vis­so spän­nan­de att job­ba med oli­ka pro­jekt helt oli­ka varand­ra, men ef­ter att ha gjort det i många år vil­le jag ut­veck­la någon­ting lång­sik­tigt ock­så. Jag var ny­fi­ken på att ska­pa ett va­ru­mär­ke från grun­den: en mö­bel­se­rie som skul­le va­ra håll­bar, svensk­till­ver­kad och ba­se­rad på någ­ra få be­stånds­de­lar.

Kryss­un­der­re­det skul­le bli en av­gö­ran­de del. Det för­des över till en bänk, snart en pall och ett soff­bord. Se­na­re även för skåp, hyll­sy­stem och bar­pal­lar.

– När sam­ma be­stånds­de­lar åter­kom­mer ger det in­te ba­ra en hög igen­kän­ning ut­an för­enklar ock­så pro­duk­tio­nen.

En an­nan smart och fli­tigt åter­kom­man­de kom­po­nent är en skruv­plat­ta. Per Söderberg in­såg snabbt att den ur­sprung­li­ga lös­ning­en in­te var håll­bar i läng­den, med fy­ra skru­var i var­je ben – to­talt 24 trä­skru­var. En bätt­re idé var att skru­va i be­nen ovan­i­från med en mäs­sings­plat­ta, som dess­utom kun­de bli en snygg de­talj.

– När jag star­ta­de 2010 var det myc­ket en­styc­kesmöb­ler, att en mö­bel ut­gjor­de en egen pro­dukt. Många gång­er var den så av­vi­kan­de från öv­ri­ga möbler i en kol­lek­tion att den blev svår att pro­du­ce­ra. Istäl­let häm­ta­de jag in­spi­ra­tio­nen från 1950- tals­de­sign, då man tänk­te på ett an­nat sätt.

Mar lär sig väl­digt myc­ket när man gör allt själv, kon­sta­te­rar han. Ge­nom att bå­de de­sig­na och pro­du­ce­ra si­na eg­na möbler, in­såg han vik­ten av att ska­la ned och för­enk­la pro­ces­ser. Och det har vi­sat sig va­ra en väl­digt bra grund för ett mö­bel­fö­re­tag. No Ear­ly Birds har bli­vit ett va­ru­mär­ke som står på eg­na ben och har så­väl en tro­gen kundska­ra som ett an­tal väl­re­nom­me­ra­de åter­för­säl­ja­re. Åt­minsto­ne på svensk mark. Men nu sik­tar Söderberg på ut­lan­det, ihop med frun och ar­bets­kam­ra­ten Gabri­el­la.

– Vi har ställt ut i Pa­ris de se­nas­te två åren, med det är så stort och det tar väl­digt många år och re­sur­ser att kom­ma in. Istäl­let har vi flyt­tat till Mal­lor­ca, det tror vi är en la­gom stor mark­nad.

Showroo­met i Stock­holm fort­sät­ter att hål­la öp­pet var­je vec­ka. I Pal­ma hål­ler ma­kar­na sam­ti­digt på att stäl­la iord­ning en vis­nings­lä­gen­het för att vi­sa en ny kund­grupp de­ras ar­ki­tek­tur, hel­hetskon­cept för in­red­ning och möb­ler­na i No Ear­ly Birds.

– Vi mås­te ta en mark­nad i ta­get. Det är svårt att ba­ra stäl­la sig på en mäs­sa och in­te ha en upp­föl­jan­de plan. När vi är här kan vi istäl­let be­ar­be­ta mark­na­den or­dent­ligt. Ett steg i sän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.