JENNYS fa­vo­ri­ter

Snart står förs­ta ad­vent för dör­ren och vi kan fros­sa i oli­ka be­lys­ning­ar och fi­na de­tal­jer. Höst- och vin­ter­tid spen­de­rar många av oss som mest tid på hem­met. På min lis­ta står just nu na­tur­nä­ra ma­te­ri­al, svar­ta de­tal­jer, spän­nan­de ta­pe­ter och stil­ren mö

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

Re­dak­tion­che­fen Jen­ny väl­jer ut si­na fa­vo­ri­ter.

Jen­ny är vår re­dak­tions­chef och väl­jer i var­je num­mer ut si­na nya fa­vo­ri­ter till hem­met. 1. Ly­san­de. En höst­ny­het hos Jysk är lam­pan Con­rad. En stil­ren och en­kel lam­pa som blir en snygg de­talj i bok­hyl­lan el­ler i fönst­ret, 149 kr. 2. Dansk de­sign. So­facom­pa­ny har nu släppt en ny kol­lek­tion av möb­ler. I kol­lek­tio­nen finns för­u­tom helt nya möb­ler och ty­ger, en upp­da­te­rad få­tölj och även mat­tor. Mö­b­ler­na har fi­na fär­ger och spän­nan­de for­mer. En mö­bel ur kol­lek­tio­nen är Wi­ki, 3-sits sof­fan i Sun­day Dark Grey, 6 995 kr. 3. Re­flek­tio­ner. Ut­mär­kan­de för Mi­mous ta­pe­ter är bland­ning­en av mat­ta och blan­ka tryck­fär­ger vil­ket gör att ta­pe­ter­na upp­levs oli­ka be­ro­en­de på hur lju­set fal­ler på väg­gen. Även i den nya kol­lek­tio­nen ”Elu­si­ve” har man ta­git fas­ta på det­ta. ”Re­flec­tions” är en av ta­pe­ter­na, som med si­na sto­ra möns­ter blir en re­flek­tion på väg­gen. Finns i tre färg­ställ­ning­ar: Light, Na­tu­ral och Dark, 995 kr/rul­le. 4. Mys­be­lys­ning. Ljussling­an Bel­la med klock­for­ma­de små lam­por är en ny­het från Watt & Ve­ke. En ly­san­de de­talj som pas­sar bra i bok­hyl­lan, på föns­ter­brä­det el­ler kanske vid mid­dags­duk­ning­en, 229 kr. 5. Stjärn­glans. En ny­het hos PR Ho­me är de häng­an­de stjär­nor­na Farm Star som är till­ver­ka­de i trä. De blir en vac­ker de­talj mot väg­gen el­ler fönst­ret un­der ad­vent. Finns i fle­ra stor­le­kar, i svart el­ler na­tur­fär­gat, 565 kr. 6. Svar­ta de­tal­jer. Hös­tens sto­ra ny­het hos Svenskt Tenn är att va­sen Dagg, form­gi­ven av Ca­ri­na Seth An­ders­son som lan­se­ra­des 2009, kom­mer nu i en ny natt­svart ku­lör. Ett ge­di­get hant­verk som blir ett väl­kom­nan­de in­slag på bor­det, 3 800 kr. 7. Mil­jö­vän­ligt. Stjär­nor som gör mil­jön en tjänst då de är till­ver­ka­de av åter­vun­net och hand­gjort bo­mulls­pap­per, där pap­pe­ret dess­utom är slit­starkt. Inga ke­mi­ka­li­er an­vänds vid fram­ställ­ning­en. Fi­na att hänga upp i fönst­ret el­ler mot en vägg. 5-pack hos Gra­nit, 89 kr.

7.

4.

5.

1.

2.

6.

3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.