JENYS FA VORITER

Re­dak­tions­che­fen Jen­ny Ols­son väl­jer ut si­na fa­vo­ri­ter.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - Jen­ny är vår re­dak­tions­chef och väl­jer i var­je num­mer ut si­na nya fa­vo­ri­ter till hem­met.

1. Smart för gar­de­ro­ben. De nya gal­gar­na hos Gra­nit som är till­ver­ka­de av ce­der­trä hjäl­per till att hål­la ohy­ran bor­ta i gar­de­ro­ben. Ce­der­trä hål­ler till ex­em­pel ma­len bor­ta från klä­der­na. När gal­gen så små­ning­om för­lo­rar dof­ten så rug­gar du upp ytan med sand­pap­per så dof­ten bör­jar spri­da sig igen. Gal­ge Ce­der­trä, 2 pack, 79 kr. 2. Om­bo­na­de hem. Mid­becs nya kol­lek­tion Mar­gaux som be­står av 7 möns­ter och 37 ar­tik­lar ska ska­pa var­ma och om­bo­na­de hem un­der de kal­la års­ti­der­na. Mar­gaux är till­ver­ka­de av nonwo­ven och kos­tar 659 kr /rul­le. 3. Tjuv­start på vå­ren. Även om vå­ren känns långt bor­ta just nu, så kan man re­dan nu ta del av La­ger­haus Pre Col­lec­tion, som är en för­smak av vå­rens kol­lek­tio­ner. Här vi­sar de en ny färg- och ma­te­ri­al­kar­ta där fo­kus lig­ger på skim­ran­de to­ner och ma­te­ri­al in­spi­re­ra­de av ha­vet. I kol­lek­tio­nen finns pro­duk­ter att byta till när det är dags för att stä­da bort ju­len. 4. För små ytor. Små rum el­ler be­grän­sa­de ytor krä­ver ock­så smar­ta lös­ning­ar, där man så myc­ket det går, spa­rar på ytan. Pal­len Perth från Il­va är ett bra ex­em­pel, den kan an­vän­das som bå­de sit­ty­ta och för­va­ring. Den kos­tar 319 kr. 5. Ljus i vårt hus. Ljus kan man knap­past få för myc­ket av in­om­hus un­der vin­ter­må­na­der­na. My­si­ga små hus som ly­ser upp, från Åh­léns. Stor­lek grå: 10,5x10,5x22,5 cm 199 kr. Stor­lek röd: 8,5x8,5x16,5 cm 99 kr. 6. Ef­ter­tan­ke. Nu finns Ike­as sjät­te till­fäl­li­ga kol­lek­tion i sam­ar­be­te med Doi Tung De­ve­lop­ment Pro­ject i Thai­land. Kol­lek­tio­nen är till­ver­kad av hant­ver­ka­re i pro­jek­tet som ar­be­tar för att er­bju­da bra jobb, sko­lor och häl­so­vård till ett helt sam­häl­le. I tio år har sam­ar­be­tet på­gått och idag är det 331 hant­ver­ka­re, varav 74 pro­cent kvin­nor som har fram­ställt de 200 000 pro­duk­ter­na till den nya kol­lek­tio­nen, EF­TER­TAN­KE.

”...där fo­kus lig­ger på skim­ran­de to­ner och ma­te­ri­al in­spi­re­ra­de av ha­vet.”

5.

3.

4.

1.

6.

2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.