Med grö­na ny­an­ser

I den rym­li­ga lä­gen­he­ten från 1920 har kö­ket byggts ut i om­gång­ar och nu­me­ra är köksy­tan på he­la 45 kvadrat­me­ter. I det sto­ra kö­ket finns plats för många gäs­ter och att ägar­na har ett öga för bå­de in­red­ning och mat­lag­ning syns tyd­ligt.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖK - text Re­bec­ca Pec­ci fo­to Mi­kael Pilstrand

hemm a hos An­ne och Jo­han. STI L PÅ KÖ­KET Funk­tio­nellt proff­skök i New York-stil. LÄ­GE Gö­te­borg. STOR LEK PÅ KÖ­KET 45 kvm. MEST UTMÄR KAN DE PÅ KÖ­KET Den klar­grö­na fär­gen och bist­ro­käns­lan som kö­ket an­das. MEST NÖJ­DA MED Att det finns tre tyd­li­ga av­del­ning­ar i kö­ket.

”Högst upp på öns­ke­lis­tan stod ett kök som var bå­de my­sigt och vac­kert kom­bi­ne­rat med hög funk­tio­na­li­tet. ”

Det klar­grö­na kö­ket på stålskod­da ben har bli­vit na­vet i den rym­li­ga lä­gen­he­ten i Gö­te­borg. Här bor An­ne och Jo­han som har ett ex­tremt in­tres­se för mat och som of­ta och gär­na har gäs­ter vid bor­det.

Kö­ket är hem­trev­ligt och my­sigt sam­ti­digt som det in­ne­har en mängd olika fi­nes­ser som för tan­kar­na till ett re­stau­rang­kök. In­te minst de myc­ket prak­tis­ka spe­ci­al­bygg­da fac­ken till skär­brä­dor­na som finns vid spi­sen och som har av­rin­nings­brunn.

Då grö­na ny­an­ser all­tid har le­gat pa­ret varmt om hjär­tat blev fär­gen på kö­ket själv­klar för dem. Kö­ket är byggt i hel­mas­sivt trä som se­dan har platsmå­lats i den klar­grö­na ny­an­sen. I kö­ket blan­das bå­de mäs­sing och rost­fritt för att ska­pa käns­lan av ett re­stau­rang­kök.

Det­ta för­stärks ock­så av de öpp­na hyl­lor­na i rost­fritt och att köks­skå­pen står på rost­fria stålskod­da ben. En de­talj som bå­de är de­ko­ra­tiv och som bi­drar till att gö­ra kö­ket lättstädat.

Då pa­ret har flyttat en hel del och även bott i Schweiz och Ka­li­for­ni­en har de er­fa­ren­het av kök och viss­te så­le­des ex­akt vad de vil­le ha när de skul­le gö­ra om kö­ket.

Högst upp på öns­ke­lis­tan stod ett kök som var bå­de my­sigt och vac­kert kom­bi­ne­rat med hög funk­tio­na­li­tet. Ett kök för skönt häng och kva­li­ta­tiv mat­lag­ning helt en­kelt.

Myc­ket av in­spi­ra­tio­nen till kö­ket häm­ta­des från den frans­ka in­red­nings­tid­ning­en Cô­té Sud, men även från di­ver­se re­stau­rang­er och böc­ker. Va­let av kök­sle­ve­ran­tör föll på Him­lekök som le­ve­re­rar kök som är skräd­dar­syd­da helt en­ligt kun­dens öns­ke­mål.

Un­der he­la pro­ces­sen ha­de pa­ret kon­takt bå­de med den snic­ka­re som bygg­de de­ras kök, vil­ket gjor­de byg­get väl­digt per­son­ligt, men ock­så en pro­jekt­le­da­re. Grund­rit­ning­en till kö­ket gjor­de de själ­va, men i ett se­na­re

sta­die fick de hjälp av en vän som är ar­ki­tekt samt ar­ki­tek­ten på Him­lekök.

Kö­ket är in­de­lat i olika sta­tio­ner som är tyd­ligt av­de­la­de, en mat­lag­nings­sta­tion, en disk- och duksta­tion, en kaf­fes­ta­tion med au­to­ma­tiskt kylt bub­bel­vat­ten med se­pa­rat ho och vask och en mat­del. Vik­tigt vid pla­ne­ring var att få till sta­tio­ner­na så att disk­sta­tio­nen och duksta­tio­nen in­te skul­le stö­ra mat­lag­ning­en.

All för­va­ring i kö­ket ryms i sto­ra lå­dor och pa­ret har helt valt bort sto­ra skåp. Det en­da skåp som finns i kö­ket är det spe­ci­al­bygg­da, gam­mal­dags vi­trin­skå­pet som bygg­des för att ploc­ka upp li­te av den tidse­ra som lä­gen­he­ten är från. Vi­trin­skå­pet som är plats­byggd och vitt på ut­si­dan har grö­na hyl­lor in­vän­digt för att ploc­ka upp fär­gen från kök­s­luc­kor­na. I vi­trin­skå­pet är det ljus inu­ti si­do­lis­ten vil­ket ger en my­sig be­lys­ning vid mid­da­gar.

Även be­lys­ning är nå­got som har pla­ne­rats myc­ket no­ga och i kö­ket finns det mas­sor av lam­por, så­väl hel­be­lys­ning som punkt­be­lys­ning och mys­be­lys­ning. Pa­ret öns­ka­de ett kök som kom­bi­ne­ra­de funk­tio­na­li­tet med vac­ker es­te­tik och de är myc­ket nöj­da med slut­re­sul­ta­tet - ett väl­kom­na­de kök som al­la vill va­ra i.

Hyll­plan. Ett kök ut­an över­skåp ska­par ex­tra rymd. Hyll­pla­nen i rost­fritt kom­mer från Him­lekök. Mor­teln är in­köpt i Frank­ri­ke.

Smart lö sning. Idéen till skär­bräds­för­va­ring­en fick pa­ret från ett ti­di­ga­re kök som de ha­de i Ka­li­for­ni­en. Skär­bär­dor­na kom­mer från Him­lekök och från Ka­li­for­ni­en.

Platsmå­lat. Den klar­grö­na fär­gen är platsmå­lad. Be­sla­gen i mäs­sing kom­mer från Bygg­fa­bri­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.