Kök med plats för att um­gås

Ma­til­da äls­kar tren­der och gam­la hus och ma­ken Andreas äls­kar att koc­ka. I en fun­kiskåk från tret­ti­o­ta­let har de ska­pat dröm­kö­ket med plats för al­la vän­ner­na. Nu fun­de­rar de på att öpp­na re­stau­rang!

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖK - fo­to Sa­ra Mag­nus­son text Maria Wid­holm

Hem­ma hos Ma­til­da Hå­kans­son och Andreas Jons­son med bar­nen Mol­gan 12 år och Mi­nou 9 år. YR­KEN Ma­til­da är te­a­ter­pe­da­gog och Andreas är po­lis. LÄ­GE Ron­ne­by. HUSE T Fun­kis­vil­la på 190 kvm, byggd 1936. KÖ­KET 20 kvm, byggt 2015 i hu­sets fin­rum. STIL In­dust­ri­ell ny­funkis med bist­ro­fe­e­ling. BÄST ME D KÖ­KET Köksön med dubb­la ug­nar, en ex­tra vask och re­jält med sväng­rum runt om. DET SKUL­LE JAG HA VE­LAT GÖ­RA AN­NORLUN­DA Vi val­de bänk­ski­vor i mar­mor­kom­po­sit för att mar­mor är så käns­ligt. Men det blir lätt fläc­kar på vi­ta kom­po­sit­ski­vor ock­så, så vi kun­de li­ka gär­na ha sat­sat på mar­mor.

Ma­til­da och Andreas vil­la lig­ger i ett ro­fyllt kvar­ter i hjär­tat av Ron­ne­by. De föll pla­dask för bå­de hu­set och lä­get för tre år se­dan och stop­pa­de på vinst och för­lust ett brev i brev­lå­dan. Ett par tim­mar se­na­re ring­de ägar­na upp och sa att de pre­cis be­stämt sig för att säl­ja.

Ma­ken Andreas är en pas­sio­ne­rad hem­makock och på hel­ger­na fylls hem­met med vän­ner som la­gar fest­ma­ten till­sam­mans. I det ny­re­no­ve­ra­de väv­ta­ket finns re­dan spår ef­ter fle­ra cham­pagne­kor­kar…

– Vi vil­le ha ett stort kök att um­gås i och be­stäm­de oss di­rekt för att byg­ga det från grun­den i fin­rum­met. Vi har byggt ett hus ti­di­ga­re och gjort vå­ra miss­tag, så vi tej­pa­de först på gol­vet och kän­de in hur man kun­de rö­ra sig i kö­ket. Kom­mer man för­bi köksön på ut­si­dan el­ler får man gå med en fot på par­ket­ten? Det var många vän­dor in­nan vi hit­ta­de rätt pla­ce­ring på all­ting, sä­ger Ma­til­da.

Att få tag på en bygg­fir­ma som kun­de plats­byg­ga ett kök var ock­så en ut­ma­ning.

– Till sist hit­ta­de vi en bygg­nads­vårds­fir­ma som till­ver­ka­de ra­mar, luc­kor och speg­lar hem­ma hos oss, till Ike­as stommar som de la di­stan­ser emel­lan. De spe­ci­al­fräs­te vå­ra lis­ter, hjälp­te oss att ta bort en bä­ran­de vägg in till mat­plat­sen och la­ga­de ta­ket i stäl­let för att smäl­la upp gips. Det var skönt att an­li­ta nå­gon som för­står gam­la hus, sä­ger Ma­til­da.

Andreas och Ma­til­da följ­de ar­be­tet he­la ti­den och hjälp­te till med vis­sa sa­ker som att mon­te­ra stommar och må­la. De­ras in­bör­des ar­bets­för­del­ning är tyd­lig: han tän­ker plan­lös­ning, hon tän­ker färg­sätt­ning och stil.

– Vi har bå­da rätt rö­ri­ga jobb och vil­le ha det lugnt och cleant, men än­då ploc­ka upp funkis-käns­lan med kak­let. Jag äls­kar tren­der och att ska­pa. Det ro­li­ga är att få ihop de­lar från olika sti­lar till en hel­het. Kö­ket är ett misch­masch av så­dant jag gil­lar: funkis, in­du­stri­stil och bist­ro­kök.

"Det finns in­te så myc­ket re­stau­rang­er i Ron­ne­by och vi dröm­mer om att ha en pop-upre­stau­rang ”

Hon val­de att må­la väg­gar­na i kök och mat­rum i näs­tan sam­ma mörk­gråa ny­ans som kök­s­luc­kor­na.

– Jag vil­le ha det så en­het­ligt som möj­ligt och grått känns som en färg man in­te trött­nar så lätt på. I stäl­let har jag lå­tit an­nat ge vär­me och stic­ka ut, som en en­kel trä­ren hyl­la och ho­ar och blan­da­re i mäs­sing. De blir li­te fläc­ki­ga ef­ter ett tag, men jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av gam­la pry­lar och gil­lar när sa­ker ser li­te ruf­fa och slit­na ut. Jag äls­kar att job­ba med kon­tras­ter.

Re­sul­ta­tet är ett kök att tri­vas i för fa­mil­jen, vän­ner­na och kanske en dag även be­ta­lan­de mid­dags­gäs­ter.

– Det finns in­te så myc­ket re­stau­rang­er i Ron­ne­by och vi dröm­mer om att ha en pop-upre­stau­rang här en gång i må­na­den, ler Ma­til­da.

ÖP­PET. Väg­gen mel­lan det fö­re det­ta fin­rum­met och var­dags­rum­met har ta­gits ner. Re­sul­ta­tet är ett stort, här­ligt ut­rym­me att la­ga mat och um­gås i. Köks­gol­vet har fått in­slag av fisk­bensmöns­ter för att speg­la tret­ti­o­tals­par­ket­ten.

BLICK­FÅNG. Meny­tav­lan är köpt på Ikea och mug­gar­na är lop­pis­fynd.

KONTRAS T. Blan­da­re och ho i mäs­sing är ef­fekt­fullt till allt grått, vitt och svart. Med ti­den blir de li­te skönt fläc­ki­ga och pa­ti­ne­ra­de.

INTEGRERAT. Kyl och frys från Ikea har byggts in i hör­net mel­lan kök och mat­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.