Jennys fa­vo­ri­ter

Nu bör­jar änt­li­gen vin­tern släp­pa sitt grepp och vi går mot allt lju­sa­re ti­der. Nu känns här­li­ga fär­ger och möns­ter mer rätt än nå­gon­sin. Un­der vår och som­mar vak­nar dess­utom lus­ten att nju­ta av li­vet ut­om­hus och man kan rik­tigt fros­sa i in­red­ning för bal

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - L I STAN -

Jen­ny är vår re­dak­tions­chef och väl­jer i var­je num­mer ut si­na nya fa­vo­ri­ter till hem­met. 1. Kon­tras­ter. En av ILVAS åt­ta trend­te­man den­na vår är Fe­mi­ni­ne Mi­ni­ma­lism. Te­mat fo­ku­se­rar på det enk­la och fe­mi­ni­na med rö­da och ro­sa to­ner. För att ska­pa en bra ba­lans har de till det fe­mi­ni­na ad­de­rat någ­ra mas­ku­li­na de­tal­jer. I Fe­mi­ni­ne Mi­ni­ma­lism hittar man ski­ra rö­da och ro­sa fär­ger som står i kon­trast till de kal­la och råa krom­fär­ger­na. Sof­fan Con­dor är ett ex­em­pel där des­sa kon­tras­ter möts. Con­dor 3-sits sof­fa, Am­b­ra Ro­se, 14 999 kr. 2. Färgspra­kan­de. I In­dis­kas nya kol­lek­tion Jai­pur Spring har man häm­tat in­spi­ra­tion från den In­dis­kas konst­verks­sta­den Jai­pur. Här får blom­mönst­rat ta stor plats till­sam­mans med här­li­ga pa­stell­to­ner. En vac­ker på­få­gel­print pry­der kop­par, as­siet­ter och smyc­kes­fat i pors­lin. Kopp, 99 kr, mugg 128 kr, as­siett 99 kr, bric­ka 129 kr. 3. Kniv­block med stil och fi­ness. Köks­kni­var är ett vik­tigt köks­red­skap . Med rätt för­va­ring och sköt­sel kan du få dina kni­var att hål­la för lång tid fram­ö­ver. Med ET ACRI kniv­block som är spe­ci­ellt kon­stru­e­rad för att skyd­da och lag­ra dina köks­kni­var kan du öka livs­läng­den ge­nom att hål­la dem skar­pa. In­te nog med det, kniv­bloc­ket blir ock­så ett vac­kert blick­fång i kö­ket. Kniv­bloc­ken finns med el­ler ut­an skär­pan­de funk­tion, i två stor­le­kar och nio oli­ka material. Pris 1 200 kr - 5 500 kr. 4. Tar till­va­ra på fruk­ten. Att kun­na ta till­va­ra på så­dant som slängs i onö­dan har fö­re­ta­get Re­scu­ed tagit fas­ta på. 30 pro­cent av all frukt som od­las slängs bort men fö­re­ta­get Re­scu­ed räd­dar fruk­ten och gör jui­cer av den. För­u­tom att jui­cer­na be­står av den frukt som räd­dats, så fyl­ler de ock­så på med frukt från den Skåns­ka myl­lan. Jui­cer­na finns i fle­ra oli­ka sma­ker och säljs på café­er och re­stau­rang­er runt om i Sve­ri­ge. 39 kro­nor/styck. 5. Ute­liv. Nu kan man änt­li­gen bör­ja in­re­da och nju­ta av ter­rass och ute­plats. I La­ger­haus nya kol­lek­tion ”He­re comes the sun” finns allt­i­från driv­hus och kru­kor för sådd till oli­ka material att in­re­da ute­plat­sen med. Lan­ter­na Rot­ting, 199 kr. 6. Färg­glatt. Pho­to­wall pre­sen­te­rar två nya ta­pet­mo­tiv som är de­sig­na­de av den svens­ka form­gi­va­ren Iwa Her­den­sjö. Ta­pet­kol­lek­tio­nen Da­re be­står av två möns­ter i fem oli­ka färg­ställ­ning­ar. 319 kr/kvadrat­me­ter.

”Blir ock­så ett vac­kert blick­fång i kö­ket”

3.

5.

2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.