Vi stäl­ler sam­ma frå­ga till en sty­list och en hant­ver­ka­re.

Vad ska man tän­ka på, bå­de este­tiskt och prak­tiskt när man ska gö­ra en re­no­ve­ring? Ibland kan det va­ra li­te krång­ligt och vi stäl­ler där­för sam­ma frå­ga till en hant­ver­ka­re och en in­re­da­re som får ge si­na bäs­ta tips och råd.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

STY­LIS­TEN SVA­RAR

– Det finns en hel del att tän­ka på när man ska byg­ga ga­rage. Ut­si­dan bör hänga ihop med sti­len på hu­set som står på tom­ten, så man får en sam­hö­rig­het mel­lan dem. Själ­va tom­tens ut­form­ning på­ver­kar ock­så vil­ken typ av ga­rage du ska väl­ja. Har du till ex­em­pel en slut­tan­de tomt kan det va­ra idé att job­ba med ett så kal­lat slutt­nings­ga­rage, då kan man ut­nytt­ja tom­ten på ett helt an­nat sätt. Har man möj­lig­het att väl­ja pla­ce­ring­en av ga­ra­get så kan man tän­ka li­te på hur det ser ut run­tom där ga­ra­get ska stå. Hur har man vä­der­strec­ken på tom­ten? Finns en sol­si­da att ut­nytt­ja till en al­tan el­ler växt­hus? På in­si­dan av ga­ra­get bör man se över dis­po­ne­ring­en av kvadrat­met­rar­na, vad vill man ut­nytt­ja ga­ra­get till? Här kan man ock­så se över va­let av ga­ra­ge­port och väl­ja två mind­re ga­ra­ge­por­tar el­ler en stor. Be­hö­ver man ha för­va­ring i form av en för­råds­del, är kans­ke en ex­tra dörr till själ­va för­rå­det bra, för att slip­pa gå ige­nom ga­ra­get när man ska ta sig in i för­rå­det.

MALIIN STOOR, STY­LIST QREATE

HANTVERKAREN SVA­RAR

– När man ska byg­ga ga­rage ska man tän­ka på att få li­te hög­re tak­höjd, minst 255 cen­ti­me­ter. Pla­ne­rar man att byg­ga ett dub­bel­ga­rage är det att fö­re­dra en stor port istäl­let för två mind­re ga­ra­ge­por­tar. I ga­ra­get är det ock­så vik­tigt med bra ljus, där­för ska man se till att ha or­dent­ligt med be­lys­ning. Föns­ter är en an­nan sak att tän­ka på då det ger bra ljus i ga­ra­get. Se till att pla­ce­ra golv­brun­nen rätt och att du får ett bra fall. När man ska ar­be­ta el­ler vis­tas i ga­ra­get är det vik­tigt att man får elut­ta­gen på rätt plats, tänk där­för till hur du ska pla­ce­ra dem på bäs­ta sätt. För att hål­la ord­ning och re­da och kun­na sät­ta upp sa­ker på väg­gar­na är det bra att sät­ta en trä­ski­va bakom gip­set, vil­ket gör det en­kelt att hänga upp sa­ker där.

JO­HAN PETTERSSON, HANT­VER­KA­RE BYGGLANDSLAGET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.