Ben, Bea & Ikea

Mö­bel­jät­ten är åter ak­tu­ell med två nya su­per­sam­ar­be­ten – ett med By­re­do­grun­da­ren Ben Gor­ham, följt av en kol­lek­tion ska­pad av mo­de­ak­ti­vis­ten Bea Åkerlund.

Plaza Interiör - - Ak­tu­ellt -

År ef­ter år pre­sen­te­rar Ikea stjärnspäc­ka­de de­sign­sam­ar­be­ten. Ef­ter de två se­nas­te suc­cé­er­na med Il­se Craw­fords Sin­ner­lig och Ing­e­gerd Rå­mans Vik­tigt, samt de två kom­man­de kol­lek­tio­ner­na Del­ak­tig av Tom Dix­on och Yp­per­lig av Hay, tänk­te vi att det­ta blir svårt att slå. Men tji fick vi, när ny­he­ten om två nya su­per­sam­ar­be­ten nåd­de vå­ra öron.

I höst ska ing­en mind­re än By­re­do­grun­da­ren Ben Gor­ham doft­sät­ta vå­ra hem. Ex­akt vad sa­m­ar­be­tet kom­mer att re­sul­te­ra i åter­står att se, men det blir in­te ett till doft­ljus, sägs det.

– Vi le­ver i en este­tisk värld. De­sign är mer till­gäng­ligt än nå­gon­sin men jag tyc­ker att vi även bor­de re­flek­te­ra mer runt dof­ter och dof­tens be­ty­del­se i vå­ra liv och spe­ci­ellt i hem­met, sä­ger Ben Gor­ham.

Strax ef­ter års­skif­tet är det mo­de­gi­gan­ten Bea Åkerlund som de­sig­nar för Ikea. Hen­nes tju­go år i mo­dets värld, som mo­de­ak­ti­vist och sty­list åt Ma­don­na, Beyon­cé och La­dy Ga­ga, kom­mer att ut­veck­las till kol­lek­tio­nen Ome­del­bar – en kol­lek­tion som hyl­lar in­di­vi­du­a­li­te­ten och upp­munt­rar den unga män­ni­skan att gå sin egen väg.

– Att jag har fått chan­sen att ska­pa en kol­lek­tion till­sam­mans med Ikea och de­la min vi­sion med värl­den är en dröm som nu blir sann. Jag är en per­son som dras till både högt och lågt. Att ska­pa pro­duk­ter som blir till­gäng­li­ga för många är helt fan­tas­tiskt, be­rät­tar Bea Åkerlund.

Mo­de­gi­gan­ten Bea Åkerlund och par­fym­kre­a­tö­ren Ben Gor­ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.