Vir­tu­ell in­re ning

Pla­za In­te­ri­ör le­der dig rätt ge­nom nä­tets oänd­li­ga in­spi­ra­tions­flö­de och bäs­ta on­li­ne­köp. Hap­py sur­fing!

Plaza Interiör - - Aktuellt -

S ty­lis­ten Frida Schüler har hit­tat hem i po­pu­lä­ra stads­de­len Ma­jor­na i Gö­te­borg. Via Fri­das Instagram får vi hänga med in och se de mest fin­stäm­da stil­le­ben från hen­nes bäs­ta vrår. Här rå­der en grå färgska­la, mör­ka trämöb­ler och en och an­nan barn­fot.

Vad hit­tar vi i ditt flö­de?

– Mitt hem, små barn­föt­ter och ibland dy­ker det upp nå­gon mid­dag här och där. Hur skul­le du be­skri­va din es­te­tik?

– En mix av mju­ka mil­jö­er och stra­ma­re de­tal­jer och färg­val. Bild­mäs­sigt tyc­ker jag myc­ket om mör­ka­re bil­der med fint ljus och skug­gor. När får du flest li­kes?

– Helt klart när jag läg­ger upp en bild från vårt kök el­ler på väx­ter. Näs­tan mest på väx­ter just nu! Vil­ka bil­der får flest li­kes av dig?

– Bil­der med här­li­ga stäm­ning­ar. Typ en trev­lig mid­dag, sö­ta barn och fin in­red­ning. Jag bru­kar gil­la bil­der in­nan jag lä­ser bild­tex­ten, he­he. Ditt bäs­ta tips för en bra Insta­bild?

– Ljus! Jag tyc­ker det är väl-

digt svårt att ta en bra bild utan bra ljus. Och då me­nar jag dags­ljus och in­te sken från lam­por. Har ditt Instagram lett till nå­got ovän­tat?

– Ab­so­lut! Jag har fått många nya vän­ner och nytt jobb! Vil­ka är di­na fa­vo­rit­kon­ton?

– @mi­ni­mock­spet­ra för att hon är ro­lig och per­son­lig i si­na tex­ter samt tar fi­na bil­der och dri­ver eget med tre små barn … så coolt.

@kvar­t_ jo­an­na för att hon är så vi­su­ellt träff­sä­ker jämt och bäst på in­red­ning, och

@so­fi­a_wood för snygg ma­tin­spi­ra­tion. Vad fång­ar din mo­bil­ka­me­ra i au­gusti?

– Som­mar, se­mes­ter, min sons ettårs­dag och nya sa­ker i hem­met. Jag ska för­sö­ka boc­ka av en lång att gö­ra­lis­ta här hem­ma ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.