MED HEM­MET SOM SKåDEPLATS

Ett hem fyllt av konst. Där varen­da sak är no­ga ut­vald sam­ti­digt som ord­ning och re­da in­te all­tid är så no­ga. Hos Pia och Da­ni­el är käns­lan bakom sa­ker och ting vik­ti­gast – den ba­nar för­hopp­nings­vis väg för kre­a­ti­va tan­kar.

Plaza Interiör - - Innehåll - Sty­ling FAN­NY HAMLIN Fo­to JOAKIM ROLANDSSON Text RE­BEC­CA ÖHNFELDT

Ett hem fyllt av konst. Där varen­da sak är no­ga ut­vald sam­ti­digt som ord­ning och re­da in­te all­tid är så no­ga. Hos Pia och Da­ni­el är käns­lan vik­ti­gast – den ba­nar för­hopp­nings­vis väg för kre­a­ti­va tan­kar.

Pia och Da­ni­el ha­tar att re­no­ve­ra. Att kom­ma fram till hur sa­ker och ting ska va­ra kan där­för ta lång tid. Re­sul­ta­tet är ju nå­got de för­hopp­nings­vis ska le­va med länge. För att slip­pa gö­ra om. Sam­ti­digt är det in­te all­tid så no­ga.

– När jag skul­le må­la om var­dags­rum­met ha­de jag hit­tat en ljus­li­la färg som såg snygg ut på färg­pro­vet. Men det blev skit­fult. Då vil­le jag må­la om di­rekt med nå­got slags kalk­färg men den fanns in­te in­ne just då och jag or­ka­de in­te vän­ta ut­an spack­la­de och skra­pa­de med be­tongs­pac­kel i stäl­let, sä­ger Pia.

Pia och Da­ni­el har bott i sitt hus i Enske­de ut­an­för Stock­holm i tio år och de har gjort om det mesta allt ef­ter hand. För­u­tom att må­la om har även kök och bad­rum ge­nom­gått en för­vand­ling. Med sin grö­na bänk­ski­va i trä är kö­ket nå­got all­de­les sär­skilt.

– Form­gi­va­ren Fred­rik Paul­sen hjälp­te oss att planera kö­ket, och den grö­na bänk­ski­van i bet­sat och vax­at trä var hans idé. Vi ha­de tänkt oss nå­got an­nat ma­te­ri­al från bör­jan, typ sten, men så kom Fred­rik med det här för­sla­get. In­fär­gat trä är li­te hans sig­num, be­rät­tar Pia.

När Pia och Da­ni­el skul­le be­skri­va vil­ken käns­la de vil­le att kö­ket skul­le ha an­vän­de de or­den ” bor­ger­ligt mö­ter Mexiko”.

”När jag skul­le må­la om var­dags­rum­met ha­de jag hit­tat en ljus­li­la färg som såg snygg ut på färg­pro­vet. Men det blev skit­fult”

Svart flä­tad korg från Afro­art. Kru­kan på fot fanns i hu­set när Pia och Da­ni­el flyt­ta­de in. De ro­sa pi­e­de­sta­ler­na är köp­ta på lop­pis. Darth Va­der- ur­nan an­vän­der bar­nen för att sam­la in go­dis på Hal­lo­ween. Tav­lor­na mot väg­gen är Pi­as eg­na verk.

”Jag tän­ker myc­ket på att klä­der som jag har bu­rit och äls­kar in­te ba­ra är en del av mig ut­an att de liksom är jag, även fast jag in­te har dem på mig”

– Det bor­ger­li­ga in­sla­get är nog väl­digt sub­tilt. Det kanske in­te syns alls egent­li­gen när jag tän­ker ef­ter, men vi har i al­la fall en guld­knopp! Mexiko hand­lar för oss mer om att fånga en käns­la. Hur det kan va­ra när man bor nå­gon­stans där man är ute li­ka myc­ket som man är in­ne. Där det fly­ter ihop mer på ett sätt som det ju in­te kan gö­ra i Sve­ri­ge. Fär­ger och ma­te­ri­al­val speg­lar den käns­lan, sä­ger hon.

Fär­ger är nå­got som går igen i hu­set. Trap­pan ner till käl­la­ren är må­lad ro­sa. I mat­sa­len står ett blått skåp och Pi­as konst­verk är ut­sprid­da li­te här och var. På över­vå­ning­en har de pre­cis gjort om bad­rum­met och här är en vac­ker, grön na­tursten do­mi­ne­ran­de.

– Bad­rum­met ha­de näs­tan bör­jat bli äck­ligt ef­tersom det var så gam­malt. Vi vil­le verk­li­gen ha ett nytt och här­ligt bad­rum, men det skul­le in­te va­ra vitt. Vi­ta bad­rum ser in­te all­tid så frä­scha ut ef­tersom minsta lil­la smutskorn syns di­rekt. Vi val­de där­för en grön sten på väg­gar och golv. Till­sam­mans med en vägg i be­tong och ett un­der­skåp i lac­kad ply­wood fick vi till en bra käns­la i ma­te­ri­al och fär­ger, sä­ger hon.

Kanske ser pa­ret in­te sig själ­va som sto­ra hem­ma­fix­a­re men bakom det mesta finns en histo­ria som vitt­nar om en este­tisk om­sorg. Kö­kets trä­golv hit­ta­de de på Bloc­ket. Det blev de­ras mot att de själ­va bröt upp det hem­ma hos säl­ja­ren.

– Vi har ori­ginal­golv i res­ten av hu­set. Dröm­men just nu är att läg­ga om al­la golv i sam­ma stil så att det blir mer en­het­ligt. Jag tror att det skul­le va­ra så snyggt om gol­ven liksom flöt ihop. Mer har­mo­niskt. Men vem or­kar? Flyt­ta på allt liksom, sä­ger Pia.

Att pra­ta om att ett hem ska va­ra le­van­de el­ler speg­la dem som bor där kan lå­ta kly­schigt. Men Pia och Da­ni­el har verk­li­gen ett le­van­de hem. Det går in­te att ta mis­te på att det bor kre­a­ti­va per­so­ner här.

– Jag job­bar myc­ket hem­i­från och då blir den kre­a­ti­va käns­lan vik­tig. Vi gil­lar bå­da två att mö­ble­ra om och kö­pa nya sa­ker. Och vi är in­te så him­la för­sik­ti­ga av oss. Men jag kan ock­så bli ga­len på att det för det mesta är ka­os här ef­tersom vi är gans­ka stö­ki­ga och slar­vi­ga. Men jag kan sam­ti­digt kän­na att man än­då kom­mer gans­ka långt med ljus och blom­mor.

Kons­ten som ra­mar in hem­met är mesta­dels Pi­as egen och det är iö­gon­fal­lan­de verk. Som den sto­ra tav­lan där Pia står iklädd en röd kimono mel­lan si­na två barn, tvil­ling­ar­na Ri­ta och Tom­my.

– Den konst jag ska­pat de se­nas­te åren har hand­lat

”Dröm­men just nu är att läg­ga om al­la golv i sam­ma stil så att det blir mer en­het­ligt”

myc­ket om mo­der­ska­pet. När vi fick barn blev jag fast i hem­met på ett sätt jag kanske in­te var be­redd på. Da­ni­el ar­be­tar som kock och kun­de job­ba långa pass så jag var själv en del. I fan­ta­sin för­vand­la­de jag hem­met till en skådeplats – till en an­nan värld. Där hem­met var bå­de ett tem­pel och ett fäng­el­se på sam­ma gång. Det kan lå­ta ab­strakt men det var ett sätt att få sa­ker att hän­da. Vis­sa be­skri­ver min konst som mörk, men det hål­ler jag in­te rik­tigt med om. Kanske sna­ra­re me­lan­ko­lisk i så fall.

Pia job­bar som bå­de konst­när och il­lust­ra­tör, ibland stäl­ler hon ut sin konst men det var ett tag se­dan. Vägen gick via mo­de­il­lust­ra­tion.

– Jag har teck­nat och må­lat he­la li­vet. Un­der gym­na­si­et gick jag este­tisk lin­je och flyt­ta­de se­dan från Strömstad, där jag väx­te upp, till Stock­holm för att gå en för­be­re­dan­de konst­sko­la. Då fick jag upp ögo­nen för mo­de­il­lust­ra­tion. Nå­gon sa att jag skul­le sö­ka mo­de­ut­bild­ning­en på Beck­mans. Där fick jag lä­ra mig hant­ver­ket bakom kläd­ska­pan­de. Ef­ter Beck­mans star­ta­de jag och min kom­pis Ka­rin Sö­der­gren kläd­mär­ket Ka­rin och Pi­as. Vi drev det un­der ett an­tal år och när vi slu­ta­de gjor­de jag en egen kol­lek­tion, men när jag blev gra­vid or­ka­de jag in­te fort­sät­ta gö­ra klä­der ut­an över­gick till att ar­be­ta som il­lust­ra­tör på hel­tid.

För­u­tom att Pia fort­fa­ran­de äls­kar mo­de­teck­nan­de har hon en spe­ci­ell re­la­tion till si­na klä­der.

– Jag tän­ker myc­ket på att klä­der som jag har bu­rit och äls­kar in­te ba­ra är en del av mig ut­an att de liksom är jag, även fast jag in­te har dem på mig. Jag kan ta far­väl av plagg ge­nom att må­la av dem. Det blir som ett slags av­slut på en re­la­tion. Jag har fak­tiskt fått en så­dan be­ställ­ning nu av en tjej som vill sä­ga hej­då till sin skinn­jac­ka ge­nom att jag por­trät­te­rar den åt hen­ne. Jag skul­le gär­na bör­ja gö­ra klä­der igen, fast då på upp­drag, typ scen­klä­der och lik­nan­de.

Trots att det känns som om Pia är på pre­cis den plats hon bor­de va­ra har hon en­ligt sig själv ald­rig va­rit sär­skilt mål­med­ve­ten.

– Det känns som om jag ba­ra ham­nat här. Men kanske la jag grun­den för nå­got slags kre­a­ti­vi­tet un­der upp­väx­ten. Att va­ra ung i en små­stad kan va­ra gans­ka hän­del­se­löst. Det finns ju in­te nå­got vi­da­re ut­bud så vi fick gö­ra allt själ­va. Såg man ett fint plagg på tv så var det ba­ra att sy det själv. Vi höll på med musik och sånt ock­så. Till­sam­mans blev vi nå­got slags kre­a­tivt ung­domskol­lek­tiv. Av den an­led­ning­en tror jag att mil­jön kan va­ra vik­tig för var man ham­nar se­na­re i li­vet. Jag är väl­digt glad över att jag kan hål­la på med min konst i dag och jag vill gär­na fort­sät­ta gö­ra det så länge det går. Fast det kan så klart va­ra en­samt och sträv­samt ock­så, när ska­pan­det tar stor känslo­mäs­sig plats. Jag är in­te di­rekt rik på peng­ar, men desto mer på käns­lor skul­le man kun­na sä­ga!

Å Lam­pa köpt på lop­pis. Vägg­fär­gen fick Pia till ge­nom att skra­pa med van­ligt väckspac­kel.

Ç Pia ha­de för­ut atel­jé i slakt­hus­om­rå­det ut­an­för Stock­holm. Numera job­bar hon hem­i­från och har pla­ner på att gö­ra om ga­ra­get till atel­jé.

å Du­kat med ke­ra­mik av Sa­ra Ge­walt.

Ç På bor­det, som är ett om­må­lat lop­pis­bord, står en vas från Room, en kan­na från La­ger­haus och en mäs­singskru­ka som har till­hört Pi­as för­äld­rar. Tak­lam­pan är köpt på Bloc­ket och sto­lar­na har Pia och Da­ni­el köpt på lop­pis och klätt om själ­va.

å Vägg­fär­gen i kö­ket be­står av mur­bruk med li­te pig­ment i. Kö­ket är ri­tat av Fred­rik Paul­sen och plats­byggt av Tobias Fjell­ström.

Ç På ute­plat­sen lig­ger kud­dar från Ikea och Afro­art samt ett täc­ke med möns­ter av Carl Johan De Ge­er. Ved­korg från Rus­ta.

Pric­kigt tyg samt kudde i sof­fan från Afro­art. Den grö­na va­sen på bor­det är från H& M Ho­me.

Lam­pa och blå pall köp­ta på lop­pis. Säng­lin­ne från Nan­so, In­dis­ka och Åh­léns. Blom­mig ta­pet från Pip Stu­dio. Till bad­rum­met val­de pa­ret en grön na­tursten från Tyskland. Blan­da­re från Vo­la och hand­fat från Dura­vit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.