PARADISET På PRäRIEN

Mitt ute på den skåns­ka slät­ten, i en gam­mal sko­makar­bo­stad från 1910, har Lin­da och Andre­as hit­tat sin lant­li­ga dröm. Här har Lin­da in­rett med sin per­son­li­ga käns­la för hu­set, men ock­så ge­nom att må­la och byg­ga om väl val­da be­gag­na­de fynd.

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to SOFI SYKFONT Sty­ling & text SU­SANN LARSSON

Mitt ute på den skåns­ka slät­ten, i en gam­mal sko­makar­bo­stad från 1910, har Lin­da och Andre­as hit­tat sin lant­li­ga dröm. Här har Lin­da in­rett med sin per­son­li­ga käns­la för hu­set.

När Andre­as och Lin­da bör­ja­de le­ta hus var sik­tet in­ställt på en häst­gård – in­te allt­för långt ut på lan­det, ut­an gär­na på ett la­gom pend­lings­av stånd till stan.

– Jag gjor­de klart för Andre­as re­dan när vi träf­fa­des att jag vil­le bo på lan­det, be­rät­tar Lin­da.

Ef­ter att ha bott mitt i stan med bull­ran­de tra­fik var dröm­men att slip­pa lju­det av riv­star­tan­de bi­lar och ry­kan­de av­ga­ser. Det blev in­te en häst­gård, de låg an­ting­en för långt bort från stan el­ler var för dy­ra.

– Vid när­ma­re ef­ter­tan­ke var det ock­så svårt att få ihop sköt­seln av en hel gård med barn, jobb och var­dags­be­styr.

Det blev i stäl­let ett char­migt li­tet hus i den lil­la byn Glostorp som lig­ger på sö­der­slätt, ett om­rå­de med böl­jan­de sä­des­fält och ka­rak­tä­ris­tis­ka pil­träd­sal­lé­er. Ung­e­fär mitt emel­lan Mal­mö och Trel­le­borg. En mil­jö ty­pisk för den skåns­ka lands­byg­den, näs­tan helt platt och ut­an en kul­le så långt ögat kan nå.

Hu­set som Lin­da och Andre­as köp­te ha­de ti­di­ga­re va­rit i en och sam­ma fa­miljs ägo i över hund­ra år. Det bod­de först en sko­ma­ka­re med eget sko­ma­ke­ri i hu­set, ef­ter det tog hans son över.

– Det är fem år se­dan vi kom hit förs­ta gång­en och blev to­talt char­ma­de av hu­set, det my­si­ga lä­get i byn och att här var helt tyst för­u­tom fåg­lar­nas kvitt­ran­de i so­len.

Pa­ret fick en käns­la av att hu­set vän­tat på dem.

– Vi kän­de att vi var helt rätt för det här hu­set. För­ra äga­ren kal­la­de hu­set för Paradiset och det har vi ock­så fort­satt att gö­ra. Var­je dag när vi kom­mer hem möts vi av en to­tal tyst­nad och ett ma­giskt lugn som är obe­skriv­ligt och pre­cis vad vi be­hö­ver ef­ter en lång dag på

job­bet in­ne i stan, för­kla­rar Lin­da.

Se­dan pa­ret flyt­ta­de in har de bytt tak, föns­ter och yt­ter­dörr. In­om­hus var det mesta re­dan gjort, med vi­ta put­sa­de väg­gar och lju­sa vit­la­se­ra­de bräd­golv.

– Jag är mest nöjd med fönst­ren som vi satt in, de är ny­till­ver­ka­de med tra­di­tio­nel­la spröj­sar och må­la­de med lin­ol­je­färg. Det känns vik­tigt att be­va­ra sti­len från 1910 då hu­set bygg­des.

Från bör­jan var tan­ken med in­red­ning­en i det nya hu­set en helt an­nan.

– Jag ha­de en klar bild av att allt skul­le va­ra tidsen­ligt, med bland an­nat ta­pe­ter från bör­jan av 1900-ta­let, men när vi bott här ett tag och känt in hu­set så kän­des det in­te rätt. Hu­set är liksom in­te gul­ligt.

Det blev en ut­ma­ning för Lin­da att in­re­da de av­långa rum­men med oänd­li­ga möble­rings­al­ter­na­tiv.

– Det tog ett tag in­nan jag hit­ta­de hu­sets rät­ta stil och ka­rak­tär, och jag var tvung­en att tän­ka li­te ut­an­för box­en. Jag har lekt fritt med oli­ka idéer. Ibland har det känts fel men då har jag ba­ra bör­jat om.

Det blev till slut en lant­lig, gam­mal­dags stil men med en per­son­lig twist. Fär­ger­na är svart, grått och vitt med mörkt brunt trä och mäs­sing. Till det en gnut­ta grönt.

– I bör­jan var jag osä­ker, men nu vet jag di­rekt om nå­got pas­sar in el­ler in­te. Jag vill ab­so­lut in­te ha det stelt, av­ska­lat och mo­dernt.

Även om det är myc­ket ne­utra­la fär­ger är det över­vä­gan­de myc­ket svart.

– I mi­na ögon blir näs­tan allt snyg­ga­re med li­te svart färg. Det mesta i hu­set är an­ting­en ärvt el­ler köpt på lop­pis. – Jag ba­ra är så­dan, jag gil­lar att fyn­da och sen fixa till det ge­nom att gö­ra om. Jag kö­per be­gag­nat i förs­ta hand och tyc­ker in­te man ska gö­ra sig av med sa­ker för snabbt ut­an att först ge de en and­ra chans. Om jag kö­per en

dy­ra­re mö­bel är jag liv­rädd att jag ska trött­na på den, en så­dan mö­bel må­lar man ju in­te om. Att in­re­da har numera bli­vit en livs­stil för Lin­da. – Jag kan hit­ta en sak el­ler färg som jag sett och för­äls­ka mig i den. Sen kan jag äg­na tim­mar, da­gar el­ler vec­kor till att fin­kam­ma nä­tet ef­ter den­na sak jag fått i hu­vu­det. Jag kan in­te släp­pa det, jag är en obot­lig de­talj­män­ni­ska. Ingen­ting här hem­ma är köpt för att ha så länge el­ler av im­puls. Allt är no­ga ut­valt med myc­ket mö­da och kär­lek.

Kö­ket som ny­li­gen är renoverat i en stil som är en bland­ning mel­lan lant­ligt och bist­ro är för till­fäl­let fa­vo­rit­plat­sen.

– Jag är väl­digt nöjd med hur det blev och från kö­ket har vi dess­utom en här­lig ut­sikt över åkern.

Kö­ket som känns rym­ligt fast det är gans­ka li­tet har köksen­he­ter från Ikea, om­må­la­de med hel­matt svart färg. Köksön som är ett kom­bi­ne­rat köks­bord är ock­så om­må­lad, den var vit med en ljus ek­ski­va från bör­jan. De ti­di­ga­re över­skå­pen har er­satts med öpp­na hyl­lor som även de bet­sats mörkt bru­na.

– Jag lyc­ka­des få ihop den klas­sis­ka tri­ang­eln mel­lan spis, kyl och vask. De öpp­na hyl­lor­na ger ock­så en stör­re rymd och gör he­la kö­ket luf­ti­ga­re.

För Lin­da känns sa­ker och ting än­då ald­rig rik­tigt fär­di­ga, nya idéer dy­ker he­la ti­den upp.

– Det bör­jar med en plan som ar­be­tas upp och sen änd­ras den många gång­er in­nan det blir rätt.

Näs­ta pro­jekt i hu­set är att byg­ga om trap­pan så den blir mer barn­vän­lig, ef­tersom pa­ret vän­tar tillök­ning.

Lin­da byg­ger gär­na de­ko­ra­ti­va stil­le­ben. Glas­ku­pan och den lil­la run­da glas­va­sen kom­mer från Se­rax, den höga mäs­sings­ljus­sta­ken från H& M Ho­me och den lil­la ljus­sta­ken är in­köpt på lop­pis.

Lin­da med Cher­ry i en Ches­ter­fi­eld­få­tölj som till­hört Lin­das mor­mor. Det grö­na lil­la bor­det kom­mer ock­så från Lin­das släkt, men är om­må­lat, och blom­hål­la­ren är från Na­vet. I glas­ku­pan sit­ter en upp­stop­pad få­gel från Lin­das mor­mor som ha­de få­gel­bu­tik. Lam­pan är en släkt­kle­nod.

Det gam­la sko­ma­kar­hu­set är från 1910 och lig­ger i den lil­la byn Glostorp ut­an­för Mal­mö.

Den de­ko­ra­ti­va drink­vag­nen i mäs­sing kom­mer från Ma­dam Stoltz, tav­lan från Print­ler, ka­raff och glas från New­port och den grö­na kru­kan från El­los. Mäs­sings­klot från H. Sk­jaelm P.

Kö­ket som ny­li­gen bli­vit renoverat är från Ikea, men luc­kor­na må­la­des om i en svart hel­matt färg. Bänk­ski­vor­na har bli­vit bet­sa­de mörk­bru­na och be­hand­la­de med hård­vax­ol­ja för att tå­la sli­tage. Även köksön från Ikea har må­lats om i svart och ski­van har bet­sats.

Någ­ra prak­tis­ka men de­ko­ra­ti­va pry­lar hänger från kro­kar: flug­smäl­la från Hay, disk­bors­te från Iris hant­verk, damm­vip­pa från Clas Ohl­son, matt­pis­ka­re och sop­bors­te hit­ta­de på lop­pis och ett svensk­till­ver­kat för­klä­de i tärn­sjö­lä­der från Vil­lage.

Den vi­ta skän­ken i form­pres­sad papp och helt ut­an skru­var är från Moooi. Ovan­för hänger en rund spe­gel från El­los, en spe­gel­bric­ka från Ma­dam Stoltz, masker från Enk­la ting och ljuslam­pett från Ikea. Res­ten är lop­pis­fynd. Den svar­ta bur­ken med lock är från Jo­tex.

Lin­da föll di­rekt för bo­na­den som hon hit­ta­de på Tra­de­ra. ”’ I ett li­tet hörn av värl­den, bor­ta från flär­den, uti lugn och ro, är det ljuv­li­gas­te att bo’ pas­sar ju per­fekt in på det här hu­set”, sä­ger Lin­da. Korg­stol och lam­pa från Ikea, mat­ta från H& M Ho­me och kud­den har Lin­da själv sytt av lin­ne­hand­du­kar.

I Lin­das och Andre­as sov­rum är säng­en bäd­dad med ikat­mönst­ra­de kud­dar som Lin­da själv sytt. Över­kast från Jo­tex, filt från H& M Ho­me och en lång­hå­rig får­skinnskud­de från Eight­mood. Bän­ken som är flä­tad av ko­kos­rep har Lin­da själv gjort av svar­va­de stol­par från Bygg­hem­ma.

I sov­rum­met står en om­klädd schäs­long från Lau­ritz. Plä­den i eko­lo­giskt garn från Al­paca of Swe­den är stic­kad av en av Lin­das ar­bets­kam­ra­ter. En upp- och ner­vänd korg får age­ra bord till­sam­mans med mäs­sings­bric­ka från Jo­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.