KONSTFULLA VäG­GAR

Am­ber och Niklas är kol­le­gor på fö­re­ta­get Pho­to­wall som gör fo­to­ta­pe­ter och can­vas­tav­lor. Även om de har oli­ka an­svars­om­rå­den är de bå­de myc­ket in­tres­se­ra­de av färg och form och gil­lar att ha ut­rym­me för att fun­de­ra och spå­na fram idéer som kan bli till n

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to MI­KAEL LUND­BLAD Text RE­BEC­CA öHNFELDT

Am­ber och Niklas är kol­le­gor på Pho­to­wall som gör fo­to­ta­pe­ter och can­vas­tav­lor. Även om de har oli­ka an­svars­om­rå­den är de bå­de myc­ket in­tres­se­ra­de av färg och form.

SÅ BÖR­JA­DE DET:

Am­ber: Jag har all­tid haft ett brin­nan­de in­tres­se för in­red­ning och de­sign, ef­ter gym­na­si­et flyt­ta­de jag till Ams­ter­dam och bör­ja­de job­ba på Vit­ra. Ef­ter ett par år fick jag li­te hem­läng­tan och be­stäm­de mig för att flyt­ta till­ba­ka till Stock­holm och plug­ga vi­da­re och bör­ja­de på kul­tur­ve­tar­lin­jen på Stock­holms uni­ver­si­tet. Un­der ut­bild­ning­en prak­ti­se­ra­de jag på en pr-by­rå och fort­sat­te se­dan med det ett tag. Ef­ter att ha job­bat med pr för fle­ra oli­ka va­ru­mär­ken tyck­te jag att det skul­le va­ra spän­nan­de att job­ba med ba­ra ett va­ru­mär­ke. Jag hör­de då om min nu­va­ran­de tjänst på Pho­to­wall och sök­te mig hit. Att få ar­be­ta med att ut­veck­la och ta fram ta­pet­kol­lek­tio­ner med oli­ka formgivare lät verk­li­gen som ett dröm­jobb så det kän­des gi­vet!

Niklas: Jag och en kom­pis bör­ja­de pro­gram­me­ra en del i tju­go­års­ål­dern och bygg­de då en webb­s­hop. Vi vil­le säl­ja cd-skivor men när vi var re­do att lan­se­ra vår webb­s­hop så kom Box­man och bör­ja­de säl­ja cd-skivor till ett läg­re pris än vad vi köp­te in vå­ra för. Vi för­stod att vi be­höv­de hit­ta en sma­la­re nisch där sto­ra re­sur­ser in­te var det vik­ti­gas­te och kom på att vi skul­le säl­ja pos­ters, musik, film och konstre­pro­duk­tio­ner. Ef­ter någ­ra år sål­de vi verk­sam­he­ten och jag ar­be­ta­de kvar i ung­e­fär ett och ett halvt år tills jag blev su­gen på att star­ta ett nytt pro­jekt. Det var då jag kom på att jag vil­le bör­ja job­ba med fo­to­ta­pe­ter. Jag såg det som en spän­nan­de pro­dukt ef­tersom jag all­tid har va­rit in­tres­se­rad av de­sign och in­red­ning.

EN VAN­LIG DAG:

Am­ber: All­ra först bru­kar jag kol­la ige­nom mej­len men sen stäng­er jag helst ner den så att den in­te lig­ger där och poc­kar på min upp­märk­sam­het. På för­mid­da­gen är jag som mest kre­a­tiv och då gil­lar jag att ta en kaf­fe och gö­ra sånt som ger mig in­spi­ra­tion, som att le­ta ef­ter en ny kre­a­tör, blädd­ra i nå­got fint ma­ga­sin el­ler lä­sa en in­tres­sant ar­ti­kel. Jag har i prin­cip all­tid en kol­lek­tion i gång till- sam­mans med en kre­a­tör så of­ta tit­tas det på prov­tryck och bol­las idéer fram och till­ba­ka.

Niklas: Op­ti­malt har jag plan­lag­da ar­bets­upp­gif­ter som tar ung­e­fär hal­va da­gen och res­ten av ti­den tar jag hand om oför­ut­sed­da hän­del­ser och för­sö­ker va­ra all­mänt be­hjälp­lig. Jag är gans­ka tek­nisk till min na­tur och ten­de­rar att spen­de­ra myc­ket tid på att han­te­ra frå­gor som rör web­b­ut­veck­ling, tek­nis­ka lös­ning­ar och pro­ces­ser.

HUR PÅ­VER­KAR PLAT­SEN DITT AR­BE­TE?

Am­ber: Väl­digt myc­ket. Jag vill gär­na ha det stä­dat och fint på mitt skriv­bord för att kun­na fo­ku­se­ra or­dent­ligt på mi­na ar­bets­upp­gif­ter. Det är en lyx att sit­ta i så­da­na fi­na lo­ka­ler som vi har, det hjäl­per myc­ket. Vi är ung­e­fär 30 per­so­ner som job­bar här men är än­då må­na om att lå­ta varand­ra ar­be­ta ostört vil­ket jag upp­skat­tar. Sam­ti­digt är det vik­tigt att få in­put av kol­le­gor­na så vi tar oss tid för så­dant ock­så. Niklas: Myc­ket, att ar­be­ta med folk jag tyc­ker om och re­spek­te­rar är helt av­gö­ran­de för att jag själv ska kun­na gö­ra ett bra ar­be­te.

PÅ SKRIV­BOR­DET?

Am­ber: Da­tor, ta­pet­pro­ver, block och pen­na – jag är väl­digt ana­log och skri­ver all­tid upp mi­na idéer för hand först. Jag bru­kar ock­så fixa li­te fint med oli­ka stil­le­ben och kanske nå­gon stick­ling för att pig­ga upp li­te.

Niklas: För­u­tom da­tor, te­le­fon och he­ad­set är det hö­gar med pap­per – det pap­pers­lö­sa kon­to­ret ver­kar fort­fa­ran­de va­ra en uto­pi.

PÅ VÄG­GAR­NA?

Am­ber: Två sto­ra egensnick­ra­de an­slags­tav­lor med mood­boards som in­ne­hål­ler in­spi­ra­tions­bil­der, an­teck­ning­ar och gi­vet­vis oli­ka ta­pet­pro­ver från bå­de äld­re, nya och på­gåen­de ta­pet­kol­lek­tio­ner. Jag har även någ­ra vå­der av ta­pe­ten ” Wild in my gar­den” av Li­sa Bill­vik som var det förs­ta de­sign­sam­ar­be­tet jag jobbade med när jag bör­ja­de på Pho­to­wall.

Niklas: En ta­pet de­sig­nad av Al­bert Sjö­stam som är en konst­när/de­sig­ner från Gö­te­borg.

LUNCH?

Am­ber: Vi har mat­lå­de­kul­tur här ef­tersom det in­te finns ett vi­da­re stort lunch­ut­bud i om­rå­det, så det blir till att vär­ma sin mat­lå­da och sit­ta i kö­ket med res­ten av kol­le­gor­na.

Niklas: Sop­pa och knäc­ke­bröd­s­mac­ka i lunch­rum­met. Inga un­dan­tag.

VIL­KA PRY­LAR äR VIK­TI­GAST?

Am­ber: Min da­tor och mitt block. Niklas: Trå­kigt nog da­torn och te­le­fo­nen. IN­SPI­RE­RAS AV?

Am­ber: Kanske det mest själv­kla­ra svaret här, men konst, mat och re­sor in­spi­re­rar väl­digt myc­ket. Fast att ta en lunch­pro­me­nad i Skarpnäck, där vi har vårt kon­tor, för att tit­ta på hus­fa­sa­der kan ock­så va­ra in­spi­re­ran­de.

Niklas: Folk som kan myc­ket om ett snävt äm­ne, äm­net spe­lar mind­re roll, jag lyss­nar gär­na. Sen gil­lar jag såklart färg och form och blir sprud­lan­de glad när vi lyc­kas ta fram nya uni­ka ta­pe­ter och tav­lor. Per­son­li­gen gil­lar jag enk­la for­mer och är svag för supre­ma­tism.

I HÖG­TA­LAR­NA?

Am­ber: Just nu Kehla­ni och La­na Del Rey. Niklas: Fox­y­gen.

SVÅ­RAS­TE ARBETSMOMENT?

Am­ber: Att släp­pa på ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter såsom mej­len och i stäl­let fo­ku­se­ra på det kre­a­ti­va är nå­got jag dag­li­gen käm­par med. Niklas: Att va­ra rak och tyd­lig i kom­mu­ni­ka­tio­nen.

DA­GENS BÄS­TA STUND?

Am­ber: De­fi­ni­tivt mor­go­nen och res­ten av tim­mar­na fö­re lunch. Då är hjär­nan som mest i gång.

Niklas: Jag gil­lar till­fäl­le­na när man spå­nar och knäc­ker grym­ma idéer till­sam­mans, sen är det in­te all­tid li­ka lätt el­ler ro­ligt att ge­nom­fö­ra dem. ”Ide­as are ea­sy, execu­tion is hard”. ♦

Am­ber har två sto­ra mood­boards som hon an­vän­der för att ar­be­ta med in­spi­ra­tio­nen till de oli­ka pro­jek­ten.

En li­ten stick­ling på skriv­bor­det är ett smart sätt att gö­ra det mer hem­trev­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.