ETT SOLKLART VAL

Plaza Interiör - - News -

Kan det ha va­rit sät­tet som so­len sken på den där da­gen i feb­ru­a­ri när Isa sprang i väg för att kol­la på den lä­gen­het som skul­le bli hen­nes och pojk­vän­nen Mar­cus bo­stad? El­ler var det ba­ra me­ning­en att det här skul­le bli just de­ras hem? Oav­sett vad så har de in­te ång­rat sitt im­pul­si­va be­slut en se­kund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.