D

Plaza Interiör - - Välkommen -

et är dags för en ny siff­ra längst bak i år­ta­lens ur­verk. En sjua blir of­tast nå­gon gång en åt­ta. Och jag sit­ter och skri­ver den här tex­ten, som blir re­dak­tio­nens sista si­da att ta vi­da­re till tryc­ke­ri­et, i 2018 års förs­ta num­mer av Pla­za In­te­ri­ör. Ti­den är kon­stant och all­tid i sam­ma form och det en­da vi vet är ju egent­li­gen just det. Än­då upp­le­ver vi att den flyger, svä­var, spring­er bort och hop­par fram­åt. Jag fun­de­rar of­ta på var­för vi tän­ker att den ska va­ra mer fast – själv vill jag kun­na stop­pa ner vis­sa stun­der i fic­kan och bä­ra runt på dem bred­vid min lil­la mån­sten, som nå­got kon­kret i stället för en oform­lig min­nes­bild.

Ett nytt år kan ock­så fö­da tankar kring att du bor­de vil­ja nå­got mer, vå­gat el­ler nytt. El­ler så är det all­ra bäs­ta att sit­ta kvar i bå­ten och se vad som hän­der om du stil­la sor­te­rar di­na sjö­kort, i stället för att sty­ra om sku­tan.

Själv bru­kar jag ihär­digt pro­kla­me­ra just den sor­tens hu­vud­in­ställ­ning, men har det se­nas­te året ut­veck­lat mig själv till att bli en väl­digt märk­lig form av en en­man­sor­kes­ter. Jag vill lä­ra mig allt. Finns väl­digt li­te ( kan det dess­utom gö­ras ut­om­hus är nog sum­man av vad jag in­te vill typ: ing­et) jag in­te trig­gas i gång av. För­ra vec­kan spon­tan­köp­te jag en så fin, och väl­digt lång, ka­not på Bloc­ket ( bor i en rätt li­ten lä­gen­het mitt in­ne i stan, så fick krång­la mig ur kö­pet när jag in­såg mi­na för­va­rings­be­gräns­ning­ar). Jag an­mäl­de mig även till en vid­rigt lång löp­täv­ling (obs! av­skyr att täv­la) och köp­te ett stämjärn för att ”li­ka bra att jag lär mig snick­ra ihop mi­na eg­na möb­ler”. Det finns var­ken stopp el­ler hejd på vad jag vill el­ler tän­ker att jag ska till­bringa min fram­ti­da tid med. Jag vän­tar tap­pert på att det­ta ska läg­ga sig och att jag i stället nå­gon gång ska kun­na tyc­ka att det är kul att tit­ta på en tv-se­rie, så att jag even­tu­ellt kan hänga med i nå­gon so­ci­al lunch­dis­kus­sion.

I det här num­ret av Pla­za In­te­ri­ör har vi spa­nat in de ro­li­gas­te tren­der­na för det nya året. Vår sty­list Christi­na Bre­e­ze har kom­po­ne­rat bil­der som får mig att än­nu mer fun­de­ra på färg­bur­kar, sprej­flas­kor och att det nog är en gul vår/var­dags­rum jag har fram­för mig. Och inspiration – oav­sett i vil­ken form den kom­mer – är bland det vik­ti­gas­te och vär­de­ful­las­te vi har. Att om­fam­na allt som kom­mer, el­ler att väl­ja att in­te vil­ja gö­ra det. Att lig­ga kvar i sof­fan och tit­ta upp­åt, så länge du ba­ra kan. Som jag bru­kar sä­ga till mi­na dött­rar, vän­ner och al­la som or­kar lyss­na: Allt bra föds ur en lång­dra­gen tak­stund.

Trev­lig läs­ning och med för­hopp­ning om att ni hit­tar er egen nya or­kes­te­ring­re­di­ens. Och är det li­te svårt att få i gånng den där käns­lan av vad du vill lä­ra dig, hit­ta på, dröm­ma omm – mej­la moa@pla­zain­te­ri­or.se så de­lar jag mer än gär­na medd mig av mitt kon­stan­ta in­put-över­flöd!

Stil­rent och lek­fullt. på sid 66.

Må­na­dens tips! Jag ger mig själv en jord­glob, för att tit­ta på, fa­sci­ne­ras av och för att pa­u­sa li­te in­nan näs­ta im­pul­si­va gö­ra-tan­ke går från te­o­ri till prak­tik. Finns hos Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.