RåBRA

Plaza Interiör - - Aktuellt -

I sam­ar­be­te med Stock­holms-bu­ti­ken Tam­bur har ke­ra­mi­kern Jo­el San­de­li­us ska­pat en unik kol­lek­tion bruks­före­mål i tun­nas­te sten­gods. Le­ran gjuts i form och bränns se­dan i su­per­hög tem­pe­ra­tur ( 1 200 gra­der!), vil­ket gör att ting­en blir tå­li­ga trots den löv­tun­na tjock­le­ken. Må­let med kol­lek­tio­nen är att lyf­ta fram le­rans opo­le­ra­de ur­sprung och ska­pa pro­duk­ter där käns­lan i ma­te­ri­a­let verk­li­gen får ta plats. Vi full­kom­ligt äls­kar den nät­ta, näs­tan fra­gi­la for­men.

Ke­ra­mik Raw, från 180 kr, Tam­bur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.