V

Plaza Interiör - - Aktuellt -

ar tid har si­na ide­al och ingen­ting är en slump, in­te hel­ler i flo­rans värld. 1930-ta­let, till ex­em­pel, var pe­renn­ra­bat­tens stor­hets­tid. Un­der 60-ta­let an­sågs pe­ren­ner all­de­les för sköt­sel­krä­van­de. 2006 de­ko­re­ra­des fes­ter­nas fest, det vill sä­ga No­bel­fes­ten, med ti­o­tu­sen lil­jor, ama­ryl­lis, brud­slö­jor och alströmeria – stra­ma ar­range­mang i lät­ta lju­sa to­ner – för att pas­sa fes­tens snö­te­ma. I dag är al­strö­me­ri­an van­lig i så­väl fes­tar­range­mang som brud­bu­ket­ter – och har bli­vit en sym­bol för vän­skap och till­gi­ven­het.

Än­då är ar­ten mind­re känd bland all­män­he­ten. Al­strö­me­ri­an är släkt med lil­jan och lik­nar den vid ut­se­en­det. Den har ett sir­ligt ut­tryck, men är än­då tå­lig. Al­strö­me­ri­as­läk­tet är näm­li­gen ett sy­da­me­ri­kanskt släk­te som väx­er na­tur­ligt på kar­ga slätt­land och bergs­slutt­ning­ar i Chi­le och öst­ra Bra­si­li­en. Flo­ran kal­las ock­så in­ka­lil­ja, el­ler pe­ru­lil­ja, och kan kla­ra vin­tern ut­om­hus även läng­re norrut om den plan­te­ras i väl­drä­ne­rad jord. Som snitt­blom­ma kan den stå ståt­ligt i upp till två vec­kor.

Alströmeria är upp­kal­lad ef­ter svens­ken Clas Al­strö­mer som lev­de på 1700-ta­let, då han skic­ka­de hem frön av alströmeria till Sve­ri­ge och lät så den. Hans nä­ra vän Carl von Lin­né be­lö­na­de Clas Al­strö­mer med att dö­pa blom­man ef­ter ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.