D

Plaza Interiör - - Husesyn -

et är feb­ru­a­ri 2016. Mörk­ret lig­ger tätt över Stock­holm, som det ju gör på vin­tern. Isa och hen­nes pojk­vän Mar­cus har ny­li­gen bli­vit ihop igen ef­ter ett up­pe­håll. Mar­cus hål­ler på att säl­ja sin lä­gen­het, och Isa har på skoj bör­jat tit­ta på lä­gen­he­ter ef­tersom hon tän­ker att de en dag ska flyt­ta ihop och att hit­ta sin dröm­lä­gen­het i Stock­holm kan som be­kant ta tid. På Hem­net ser hon en lä­gen­het som ser fin ut men sam­ti­digt kanske är li­te för stor och för öp­pen i plan­lös­ning­en. Men hon tän­ker att det kan va­ra bra att gå på för­hands­vis­ning­en för att ta re­da på mer om vil­ken typ av lä­gen­het de ska tit­ta ef­ter. Hon går dit på lun­chen i strikt un­der­sö­kan­de syf­te. Den här da­gen ha­de so­len för ovan­lig­he­tens skull tit­tat fram, och när Isa går in i lä­gen­he­ten möts hon av en syn som näs­tan tar an­dan ur hen­ne.

– Lä­gen­he­ten har fy­ra sto­ra föns­ter på rad och sol­lju­set väll­de in på ett all­de­les över­rump­lan­de sätt. Jag tänkte att om vi har möj­lig­het att bo i det här lju­set så kom­mer vi nog att va­ra li­te lyck­li­ga­re män­ni­skor. Jag viss­te in­te om vi skul­le ha råd, men jag kän­de mig sä­ker på att vi var tvung­na att gö­ra allt vi kun­de för att få lä­gen­he­ten. Vi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.