S

Plaza Interiör - - Husesyn -

om så många and­ra berättelser om hus bör­jar det i en lä­gen­het, när­ma­re be­stämt i en et­ta på Sö­der i Stock­holm. För fem år se­dan bod­de här Lou­i­se, Lars-Er­ik och dot­tern Vera till­sam­mans på 33 kvadrat­me­ter. – Vi häng­de myc­ket i par­ker på den ti­den kan jag sä­ga. Jag ha­de pre­cis plug­gat klart och vi fun­de­ra­de på om vi skul­le flyt­ta från stan till nå­got stör­re ef­tersom vår lä­gen­het bör­ja­de kän­nas minst sagt trång. Jag är från Borås och vi be­stäm­de oss för att bör­ja tit­ta ef­ter hus i Västsve­ri­ge. Vi le­ta­de över ett gans­ka stort om­rå­de, mel­lan Gö­te­borg och Skå­ne i stort sett, be­rät­tar Lou­i­se.

Pa­ret ha­de vis­sa kri­te­ri­er, fram­för allt var det vik­tigt att hu­set var gam­malt och ha­de en stor träd­gård med gam­la frukt­träd, de vil­le in­te ha nå­got ny­pro­du­ce­rat.

– Vi kol­la­de ef­ter hus på Hem­net i un­ge­fär ett halv­år, men vi gick in­te på någ­ra vis­ning­ar ef­tersom det in­te rik­tigt dök upp nå­got hus som mot­sva­ra­de det vi le­ta­de ef­ter. Vis­ning­en av vårt hus var den förs­ta vi gick på, och då kän­des det rätt på en gång, sä­ger Lou­i­se.

Familjen flyt­ta­de in 2012, och den hös­ten på­bör­ja­des de förs­ta re­no­ve­ring­ar­na.

– Hu­set var i bra skick, men ha­de ge­nom åren ge­nom­gått en rad mind­re var­sam­ma re­no­ve­ring­ar med ma­te­ri­al­val såsom plåt och la­mi­nat som in­te rik­tigt gjor­de hu­set rätt­vi­sa. Re­no­ve­ring­en har för oss där­för hand­lat myc­ket om att gå ige­nom och åter­stäl­la yt­skik­ten, och det har vi gjort suc­ces­sivt ge­nom åren, sä­ger hon.

Ef­tersom hu­set är byggt i slu­tet av 1800-ta­let har det för Lou­i­se och Lars-Er­ik va­rit in­tres­sant att un­der pro­ces­sens gång lä­ra sig mer om bygg­nads­vård.

– Vi ha­de ab­so­lut ing­en er­fa­ren­het av sånt här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.