” I

Plaza Interiör - - Husesyn -

f it ma­kes you hap­py it can’t be that bad.” En käck slo­gan? Ett livs­mot­to? Nej, nam­net på det fö­re­tag som Cecilia ha­de långt­gå­en­de pla­ner på att star­ta med sin kom­pis Christi­na för un­ge­fär åt­ta år se­dan. – Tan­ken var att vi skul­le öpp­na en bu­tik och vid si­dan om er­bju­da oli­ka ty­per av in­red­nings­tjäns­ter. Christi­na skul­le ar­be­ta med in­red­nings­bi­ten och jag skul­le ha nå­got slags pro­jekt­le­dar­roll. I lo­ka­lens ne­der­vå­ning pla­ne­ra­de vi att ha ett li­tet gal­le­ri med fo­to­konst ef­tersom vi vil­le gö­ra pris­värd fo­to­konst mer lät­till­gäng­lig, be­rät­tar Cecilia.

Nu blev pro­jek­tet in­te av, men nam­net – som för Cecilia ock­så är ett slags mot­to – hål­ler hon fast vid.

– Jag är in­te så him­la all­var­lig när det kom­mer till in­red­ning. Det är kul med färg och ro­li­ga sa­ker, även om vår lä­gen­het är gans­ka så so­ber i si­na grund­ny­an­ser. Jag hand­lar in­te så myc­ket in­red­ning egent­li­gen men sat­sar desto mer på kons­ten. Min pap­pa är myc­ket konst­in­tres­se­rad och vi har all­tid gått till­sam­mans på ut­ställ­ning­ar och auk­tio­ner. Jag tyc­ker främst om fo­to­gra­fi­er, det var där­för jag vil­le ha ett li­tet fo­to­gal­le­ri i vår bu­tik. Fi­na fo­ton gör så myc­ket, det be­hö­ver in­te va­ra av nå­gon spe­ci­ell fo­to­graf el­ler så, ba­ra bil­der­na gör en glad, sä­ger hon.

Det som är fram­trä­dan­de i lä­gen­he­ten är just kons­ten. I var­je rum finns det minst ett verk som poc­kar på upp­märk­sam­het. Resterande fär­ger och val blir li­te som en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.