H

Plaza Interiör - - Ikon -

åll­bart är or­det. Det är vad de­sign­värl­den väl har in­sett. I takt med ökat mil­jö­fo­kus, stör­re tek­niskt kun­nan­de och en dund­ran­de hög­kon­juk­tur finns nu ett mer lång­sik­tigt syn­sätt på form­giv­ning. Men, vad an­ses egent­li­gen va­ra håll­bart?

En en­kel de­fi­ni­tion är or­det i sin fak­tis­ka form, att håll­bar helt en­kelt in­ne­bär att en mö­bel hål­ler över ti­den – bå­de vad gäl­ler kva­li­tet och es­te­tik. Det gör Al­var Aaltos form­giv­ning. Den fins­ke de­sign­le­gen­den har satt sin prä­gel på allt från sjuk­hus till kon­sert­hus, från va­ser till just pal­lar. Han är de­fi­ni­tivt en av de främs­ta in­om skan­di­na­visk funk­tio­na­lism, och i Fin­land kal­las han till och med för ”mo­der­nis­mens fa­der”.

Pal­len 60 form­gav han för Ar­tek 1933. En sta­pel­bar li­ten mö­be­lju­vel som ald­rig tycks gå ur ti­den. Ar­teks pro­jekt 2nd cyc­le (ett and­ra krets­lopp) blå­ser dess­utom nytt liv i gam­la ex­em­plar – ge­nom att helt en­kelt kö­pa till­ba­ka de Aal­to­pal­lar som mö­bel­fö­re­ta­get en gång sålt. Pal­lar­na får nytt, hög­re vär­de och pris ge­nom sin pa­ti­na.

Nu hyl­lar även stre­etwear­mär­ket Supre­me den­na fins­ka ikon, ge­nom att klä den i si­na ka­rak­tä­ris­tis­ka schack­ru­tor. Snyggt, tyc­ker vi!

Pall 60 med tre ben och en stom­me i björk, från 2 000 kr, Ar­tek.

Den sta­pel­ba­ra pal­len 60 form­gavs av Al­var Aal­to för fins­ka Ar­tek 1933.

Al­var Aal­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.