F

Plaza Interiör - - Ikon -

ör de de­sign­kun­ni­ga för­knip­pas nog nam­net vipp med en viss iko­nisk pe­dal­hink, som föd­des när grun­da­ren hol­ger ni­el­sen för­sök­te form­ge en kom­pakt, sa­ni­tär men sam­ti­digt snygg pap­pers­korg till sin frus fri­ser­sa­long. men på se­na­re år har vipp i stället strä­vat ef­ter att bli ett livstils­s­mär­ke, sna­ra­re än en pro­dukt­till­ver­ka­re, och öpp­na­de vipp shel­ter 2015 – ett fem­stjär­nigt skydds­rum mitt i sve­ri­ges na­tur med en spek­ta­ku­lär ut­sikt.

i den 55 kvadrat­me­ter sto­ra de­sign­pär­lan ryms ett kök, bad­rum och sov­loft. hu­set, som be­står av glas och stål, är ge­nom­skin­ligt vil­ket ger en käns­la av att va­ra ett med na­tu­ren – fast med al­la be­kväm­lig­he­ter en kan tän­ka sig och kom­plett ut­rus­tat med vipps eget sor­ti­ment. det de­sig­na­de stålska­let har bli­vit en så­dan om­skri­ven suc­cé att vipp nu pre­sen­te­rar yt­ter­li­ga­re två dröm­bo­en­den mitt i kö­pen­hamn.

the loft, de­sig­nat av no­ma 2.0-ar­ki­tek­ten da­vid thulstrup, öpp­na­de så ny­li­gen som i no­vem­ber och är ett unikt ho­tell­kon­cept med ba­ra ett rum, el­ler ja, ett 400 kvadrat­me­ter stort loft i två vå­ning­ar, pre­cis ovan­för vipps hu­vud­kon­tor. Bred­vid finns ba­ge­ri­er, kafé­er och kö­pen­hams hamn.

se­na­re i vår öpp­nar Chim­ney, en gam­mal re­stau­re­rad, re­no­ve­rad och su­per­de­sig­nad skor­sten. här, pre­cis som i al­la vipps ho­tell, er­bjuds self-ser­vice. det vill sä­ga, ing­en 24 tim­mar-öp­pen lob­by, ing­et gym el­ler and­ra fit­ness-fa­ci­li­te­ter, och hel­ler ing­en house­kee­ping. du ska kän­na dig som hem­ma, helt en­kelt.

Se­nas­te till­skot­tet The Loft.

Chim­ney.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.