Berg­man På MODET h

Plaza Interiör - - Influens -

ar du tänkt på att det of­tast är kvin­nor­na som står för fär­gen me­dan män­nen ut­gör en mörk fond i ing­mar Berg­mans fil­mer? i ut­ställ­ning­en

ana­ly­se­rar ko­stymö­ren och sce­no­gra­fen an­na Berg­man ett an­tal väl­kän­da ko­sty­mer i Berg­man­fil­mer som ut­spe­lar sig runt för­ra se­kel­skif­tet.

– det är spe­ci­ellt ro­ligt att kun­na stäl­la ut ko­sty­mer från Berg­mans svart­vi­ta fil­mer. man har ju in­te haft en aning om vad de har för färg, sä­ger an­na.

ko­sty­mer­na vi­sas i tids­ty­pisk mil­jö på hallwyls­ka mu­se­et i stock­holm och in­le­der fi­ran­det av ing­mar Berg­man som skul­le ha fyllt 100 år den 14 ju­li 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.