T

Plaza Interiör - - Influens -

he Ho­me of Sö­der: Så be­skrivs ho­tel­let som fram till nu levt rätt lugnt och un­dan­gömt mitt bland Sö­der­malms pit­to­res­ka äld­re kul­tur­hus och det stän­digt på­gåen­de nö­jes­li­vet.

Hos No­fo Ho­tel ska at­mo­sfä­ren va­ra av­slapp­nad, kre­a­tiv och in­ter­na­tio­nell, och he­la ho­tell­hu­set står in­för att få ett helt nytt in­red­nings­liv och med det har även fy­ra nya rums­kon­cept och sti­lar ar­be­tats fram: Scan­di­na­vi­an De­sign, med nor­dis­ka klas­si­ker och de­sign från 30-tal till nu­tid. La Bel­le Épo­que, tänk me­dal­jong­ta­pet, ry­a­mat­tor och ori­en­ta­lis­ka mat­tor. Up­town Clas­sics, här är det stop­pa­de säng­gav­lar, på­kos­ta­de de­tal­jer och bad­rum mo­dell stör­re, och så In­dust­ri­al Vin­tage – plåt, lä­der, glas och med vib­bar från om­rå­den som Broo­klyn i New York och Sho­re­dit­ch i Lon­don.

Fle­ra rum är fär­dig­fix­a­de re­dan nu, till som­ma­ren ska 35 styc­ken stå kla­ra och som­ma­ren där­på har he­la ho­tel­let klätts i en ny skrud – to­talt he­la 109 ho­tell­rum att hu­se­ra fritt bland. Så egent­li­gen är det ba­ra att väl­ja och vra­ka, vil­ken sorts om­giv­ning pas­sar dig bäst att vak­na upp i?

No­fo Ho­tel är be­lä­get på Tjär­hovs­ga­tan 11 på Sö­der­malm, Stock­holm. Ett dub­bel­rum kos­tar från 1 500 kr. Mer in­fo på www.no­fo­ho­tel. se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.